tailieunhanh - Mẫu ma trận SWOT trong việc phân tích đối thủ cạnh tranh

Phân tích SWOT là phân tích được áp dụng rộng rãi trong quản lý. SWOT bắt nguồn từ 4 chữ cái đầu: Strength - Weakness - Opportunity - Threat (Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách thức).

TỪ KHÓA LIÊN QUAN