tailieunhanh - Bài giảng Giải các bài toán tối −u và thống kê trên Microsoft Excel

Microsoft Excel 2000, 2003 có các công cụ toán học rất mạnh để giải các bài toán tối −u và thống kê toán học. Excel có thể giải đ−ợc các loại bài toán tối −u: bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, các biến có thể có ràng buộc hai phía, ràng buộc cũng có thể viết ở dạng hai phía; bài toán vận tải có hai chỉ số; bài toán quy hoạch nguyên (các biến có điều kiện nguyên hay boolean); bài toán quy hoạch phi tuyến. Số biến cúa bài toán quy hoạch tuyến tính hay nguyên có thể lên tới 200 biến. | Bµi gi¶ng Gi¶i c¸c bµi to¸n tèi −u vµ thèng kª trªn Microsoft Excel PGS. TS. Bïi ThÕ T©m Phßng Tèi −u vµ §iÒu khiÓn ViÖn To¸n häc ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt nam Tãm t¾t . Microsoft Excel 2000, 2003 cã c¸c c«ng cô to¸n häc rÊt m¹nh ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n tèi −u vµ thèng kª to¸n häc. Excel cã thÓ gi¶i ®−îc c¸c lo¹i bµi to¸n tèi −u: bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh tæng qu¸t, c¸c biÕn cã thÓ cã rµng buéc hai phÝa, rµng buéc còng cã thÓ viÕt ë d¹ng hai phÝa; bµi to¸n vËn t¶i cã hai chØ sè; bµi to¸n quy ho¹ch nguyªn (c¸c biÕn cã ®iÒu kiÖn nguyªn hay boolean); bµi to¸n quy ho¹ch phi tuyÕn. Sè biÕn cóa bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh hay nguyªn cã thÓ lªn tíi 200 biÕn. Excel cßn cã thÓ gi¶i c¸c bµi to¸n håi quy trong thèng kª to¸n häc: håi quy ®¬n, håi quy béi, håi quy mò. Ch−¬ng 1 cã thÓ d¹y bæ sung vµo sau gi¸o tr×nh Quy ho¹ch tuyÕn tÝnh hay Quy ho¹ch nguyªn ë bËc ®¹i häc ®Ó sinh viªn cã thÓ gi¶i ngay trªn m¸y tÝnh c¸c bµi to¸n tèi −u cì lín ph¸t sinh trong thùc tiÔn mµ kh«ng cÇn ph¶i lËp tr×nh. Ch−¬ng 2 cã thÓ d¹y bæ sung vµo sau gi¸o tr×nh X¸c suÊt thèng kª ë bËc ®¹i häc ®Ó sinh viªn cã thÓ tÝnh ngay ®−îc c¸c bµi to¸n håi quy trªn m¸y tÝnh. C¶ hai ch−¬ng nµy ®Òu cã thÓ d¹y cho sinh viªn ngay sau phÇn Excel cña m«n Tin häc v¨n phßng. §©y lµ bµi gi¶ng cña t¸c gi¶ cho sinh viªn mét sè tr−êng kinh tÕ vµ kü thuËt. Vµi nÐt vÒ t¸c gi¶. ©m hiÖn lµm viÖc t¹i Phßng Tèi −u vµ §iÒu khiÓn thuéc ViÖn To¸n häc, ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ ViÖt nam, b¶o vÖ TiÕn sü n¨m 1978 t¹i ViÖn hµn l©m Khoa häc Liªn x«. §Þa chØ liªn hÖ: Bïi ThÕ T©m, ViÖn To¸n häc, 18 Hoµng Quèc ViÖt, 10307 Hµ Néi. §Þa chØ email: bttam@. §iÖn tho¹i c¬ quan: , sè m¸y lÎ 211. PGS. TS. Bïi ThÕ T©m. Gi¶i c¸c bµi to¸n tèi −u vµ thèng kª trªn Excel Môc lôc Ch−¬ng 1. Gi¶i c¸c bµi to¸n quy ho¹ch to¸n häc trªn Microsoft Excel 3 . Bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh cã mét chØ sè .3 . Bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh cã .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.