tailieunhanh - CHƯƠNG 5: TRẠNG THÁI TẬP HỢP CỦA  VẬT CHẤT

Tham khảo tài liệu chương 5: trạng thái tập hợp của vật chất, tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG 5 TRẠNG THÁI TẬP HỢP CỦA VẬT CHẤT ThS. NGUYEN HUU SON Chemistry 140 Fall 2002 . Đại cương về trạng thái tập hợp Ba trạng thái tồn tại của vật chất Traïng thaùi toàn taïi cuûa chaát (khí, loûng, raén) phuï thuoäc vaøo 2 ñieàu kieän : Chuyeån ñoäng nhieät cuûa caùc tieåu phaân laøm cho chuùng phaân boá hoãn ñoän vaø coù khuynh höôùng chieám toøan boä theå tích khoâng gian cuûa bình ñöïng. Yeáu toá naøy ñöôïc ñaùnh giaù baèng ñoäng naêng chuyeån ñoäng nhieät cuûa haït. 1. Chuyển động nhiệt . Đại cương về trạng thái tập hợp 2. Lực hút giữa các hạt Lực hút giữa các hạt (löïc töông taùc giöõa caùc tieåu phaân) thaønh nhöõng taäp hôïp chaët cheõ coù caáu truùc xaùc ñònh. Yeáu toá naøy ñöôïc ñaùnh giaù baèng naêng löôïng töông taùc giöõa caùc tieåu phaân (coøn goïi laø theá naêng töông taùc giöõa caùc phaân töû) . Trạng thái Hình dạng Thể tích Khí Không xác định Không xác định Lỏng Không xác định Xác định Rắn Xác định Xác định Đặc điểm của khí – lỏng - rắn . . | CHƯƠNG 5 TRẠNG THÁI TẬP HỢP CỦA VẬT CHẤT ThS. NGUYEN HUU SON Chemistry 140 Fall 2002 . Đại cương về trạng thái tập hợp Ba trạng thái tồn tại của vật chất Traïng thaùi toàn taïi cuûa chaát (khí, loûng, raén) phuï thuoäc vaøo 2 ñieàu kieän : Chuyeån ñoäng nhieät cuûa caùc tieåu phaân laøm cho chuùng phaân boá hoãn ñoän vaø coù khuynh höôùng chieám toøan boä theå tích khoâng gian cuûa bình ñöïng. Yeáu toá naøy ñöôïc ñaùnh giaù baèng ñoäng naêng chuyeån ñoäng nhieät cuûa haït. 1. Chuyển động nhiệt . Đại cương về trạng thái tập hợp 2. Lực hút giữa các hạt Lực hút giữa các hạt (löïc töông taùc giöõa caùc tieåu phaân) thaønh nhöõng taäp hôïp chaët cheõ coù caáu truùc xaùc ñònh. Yeáu toá naøy ñöôïc ñaùnh giaù baèng naêng löôïng töông taùc giöõa caùc tieåu phaân (coøn goïi laø theá naêng töông taùc giöõa caùc phaân töû) . Trạng thái Hình dạng Thể tích Khí Không xác định Không xác định Lỏng Không xác định Xác định Rắn Xác định Xác định Đặc điểm của khí – lỏng - rắn . Đại cương về trạng thái tập hợp Quá trình chuyển trạng thái Rắn Lỏng Khí Hóa hơi Ngưng tụ Nóng chảy Hóa rắn Cung cấp năng lượng Giải phóng Năng lượng . Đại cương về trạng thái tập hợp Các nguyên tử (phân tử, ion) sắp xếp hỗn độn, không có trật tự. . TRẠNG THÁI KHÍ Khái niệm Nguyên nhân Động năng chuyển động nhiệt > Thế năng tương tác Thể tích : không xác định -Thể tích khí = Thể tích bình chứa -Khi cho caùc chaát khí vaøo cuøng moät bình chöùa, chuùng troän ñeàu nhau. Cấu trúc : không xác định . TRẠNG THÁI KHÍ Đặc điểm Thể tích (V) : -Thay đổi theo nhiệt độ (T) : Định luật Boyle-Mariotte -Thay đổi theo áp suất (P) : Định luật Charles-Gay Lussac Pt. Clapeyron-Mendeleev Tương tác: Các chất khí tác dụng lên bề mặt tiếp xúc với chúng: Định luật Dalton Phương trình khí thực Khối lượng riêng : nhỏ . TRẠNG THÁI KHÍ Tính chất Định luật Boyle-Mariotte : Taïi nhieät ñoä khoâng ñoåi (T = const), theå tích cuûa moät khoái khí tæ leä nghòch vôùi aùp suaát .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.