tailieunhanh - Bài giảng Chương 8- Cân bằng hóa học

General Chemistry Chương 8 Cân bằng hóa học HUI© 2006 General Chemistry: Slide 1 of 48 .Cân bằng hoá học . Phản ứng thuận nghịch & Trạng thái cân bằng hoá học số cân bằng & Mức độ diễn ra | Chương 8 Cân bằng hóa học HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 General Chemistry Chemistry 140 Fall 2002 Thermochemistry branch of chemistry concerned with heat effects accompanying chemical reactions. Direct and indirect measurement of heat. Answer practical questions: why is natural gas a better fuel than coal, and why do fats have higher energy value than carbohydrates and protiens. Cân bằng hoá học . Phản ứng thuận nghịch & Trạng thái cân bằng hoá học số cân bằng & Mức độ diễn ra của qúa trình hoá học tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học. Nguyên lý Le Chatelier HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 thuận nghịch & Trạng thái cân bằng HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 . Phản ứng thuận nghịch Phản ứng một chiều Ví dụ : Chiều p/u : một chiều T P p/u bất thuận nghịch (p/u hoàn toàn) Dùng dấu “ ” : chỉ chiều p/u. thuận nghịch & Trạng thái cân bằng HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 . Phản ứng thuận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN