tailieunhanh - Lập trình Java cơ bản

Linked List là cấu trúc gồm các node liên kết với nhau thông qua các mối liên kết. Node cuối linked list được dặt là null để đánh dấu kết thúc danh sách. Liked list giúp tiết kiệm bộ nhớ so với mảng trong các bài toán xử lý danh sách. Khi chèn/ xóa một node trên linked list, không phải dãn/ dồn các phần tử như trên mảng. Việc truy nhập trên linked list luôn phải tuần tự | Lập trình Java cơ bản Cao Đức Thông - Trần Minh Tuấn cdthong@, tmtuan@ Bài 8. Collections Cấu trúc dữ liệu trong Java Linked List Stack và Queue Tree Collections Framework Danh sách (List) Tập hợp (Set) Bảng ánh xạ (Map) Bài tập Cấu trúc dữ liệu Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu để giải quyết vấn đề. Một số cấu trúc dữ liệu phổ biến: Mảng (Array) Danh sách liên kết (Linked List) Ngăn xếp (Stack) Hàng đợi (Queue) Cây (Tree) Linked List Linked list là cấu trúc gồm các node liên kết với nhau thông qua các mối liên kết. Node cuối linked list được đặt là null để đánh dấu kết thúc danh sách. Linked list giúp tiết kiệm bộ nhớ so với mảng trong các bài toán xử lý danh sách. Khi chèn/xoá một node trên linked list, không phải dãn/dồn các phần tử như trên mảng. Việc truy nhập trên linked list luôn phải tuần tự. Linked List Thể hiện Node thông qua lớp tự tham chiếu (self-referential class) class Node { private int data; private Node nextNode; // . | Lập trình Java cơ bản Cao Đức Thông - Trần Minh Tuấn cdthong@, tmtuan@ Bài 8. Collections Cấu trúc dữ liệu trong Java Linked List Stack và Queue Tree Collections Framework Danh sách (List) Tập hợp (Set) Bảng ánh xạ (Map) Bài tập Cấu trúc dữ liệu Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu để giải quyết vấn đề. Một số cấu trúc dữ liệu phổ biến: Mảng (Array) Danh sách liên kết (Linked List) Ngăn xếp (Stack) Hàng đợi (Queue) Cây (Tree) Linked List Linked list là cấu trúc gồm các node liên kết với nhau thông qua các mối liên kết. Node cuối linked list được đặt là null để đánh dấu kết thúc danh sách. Linked list giúp tiết kiệm bộ nhớ so với mảng trong các bài toán xử lý danh sách. Khi chèn/xoá một node trên linked list, không phải dãn/dồn các phần tử như trên mảng. Việc truy nhập trên linked list luôn phải tuần tự. Linked List Thể hiện Node thông qua lớp tự tham chiếu (self-referential class) class Node { private int data; private Node nextNode; // constructors and methods . } Linked List Một linked list được quản lý bởi tham chiếu tới node đầu và node cuối. Cài đặt Linked List // Dinh nghia mot node trong linked list class ListNode { int data; ListNode nextNode; ListNode(int value) { this(value, null); } ListNode(int value, ListNode node) { data = value; nextNode = node; } int getData() { return data; } ListNode getNext() { return nextNode; } } Cài đặt Linked List // Dinh nghia lop LinkedList public class LinkedList { private ListNode firstNode; private ListNode lastNode; public LinkedList() { firstNode = lastNode = null; } public void insertAtFront(int insertItem) { if ( isEmpty() ) firstNode = lastNode = new ListNode( insertItem ); else firstNode = new ListNode( insertItem, firstNode ); } Cài đặt Linked List public void insertAtBack( int insertItem ) { if ( isEmpty() ) firstNode = lastNode = new ListNode( insertItem ); else lastNode = = new ListNode( insertItem ); } public int removeFromFront() { int

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    235    0    14-04-2024
9    216    0    14-04-2024
15    180    0    14-04-2024
41    114    0    14-04-2024
7    126    0    14-04-2024
2    95    0    14-04-2024
40    95    0    14-04-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.