tailieunhanh - Tạo một amchair

Các bạn làm theo các bước sau: Bước 1: tạo một box với thông số như hình sau Bước 2: convert box thành poly nhe' Bước chọn polygon như hình sau và extrude 3: lên .Bước 4: chuyển sang vùng nhìn Top và chỉnh như hình bên dưới, nhớ kiểm nhận Ignore backfacing Bước chọn và xóa các polygon sau đây ở cả 2 5: phía ta được điều này: Bước 6: Sau đó ở vùng nhìn Perspective, bật chế độ Edges, chọn 2 cạnh như hình dưới và kiểm chọn nút Bridge .Bước Bật chế độ Border, chọn các border sau, kiểm chọn nút 7: Cap .chỉnh sửa các nút ở vùng nhìn Top, ta được hình sau .tiếp theo bạn chọn các polygon, extrude lên để tạo vành ghế: Sau đó bật chế độ Edge, chọn các cạnh như hình dưới và chọn ô be be' cạnh nút chamfer | Tạo một amchair Các bạn làm theo các bước sau Bước tạo một thông số sau Bước 2 convert box thành 1 box với như hình poly nhe sau và 3 extrude lên Bước 4 chuyển sang vùng nhìn Top và chỉnh nhu hình bên dưới nhớ kiểm nhận Ignore backfacing Bước 5 chọn và xóa các polygon sau đây ở cả 2 phía ta đuợc điều này Bước 6 Sau đó ở vùng nhìn Perspective bật chế độ Edges chọn 2 cạnh như hình dưới và kiểm chọn nút Bridge Bước 7 Bật chế độ Border chọn các border sau kiểm chọn nút .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.