tailieunhanh - Lập trình Java cơ bản (Bài 6)

Xử lý ngoại lệ: • Xử lý lỗi và ngoại lệ • Khối try/catch/finally • Các lớp ngoại lệ • Xây dựng lớp ngoại lệ • Lan truyền ngoại lệ • Tung lại ngoại lệ • Bài tập | Lập trình Java cơ bản Cao Đức Thông - Trần Minh Tuấn cdthong@, tmtuan@ Bài 6. Xử lý ngoại lệ Xử lý lỗi và ngoại lệ Khối try/catch/finally Các lớp ngoại lệ Xây dựng lớp ngoại lệ Lan truyền ngoại lệ Tung lại ngoại lệ Bài tập Xử lý lỗi và ngoại lệ Trong một số ngôn ngữ như C, việc xử lý lỗi thường được cài đặt ngay tại các bước thực hiện của chương trình. Các hàm sẽ trả về một cấu trúc lỗi khi gặp lỗi. Ví dụ: Tìm kiếm phần tử trong một danh sách ErrorStruct error = new ErrorStruct(); TableEntry entry = lookup(“Marianna”, employee, error); if (entry == null) { return error; } Xử lý lỗi và ngoại lệ Mã lệnh và mã xử lý lỗi nằm xen kẽ khiến lập trình viên khó theo dõi được thuật toán chính của chương trình. Khi một lỗi xảy ra tại hàm A, tất cả các lời gọi hàm lồng nhau đến A đều phải xử lý lỗi mà A trả về. Xử lý lỗi và ngoại lệ Trong Java, việc xử lý lỗi có thể được cài đặt trong một nhánh độc lập với nhánh chính của chương trình. Lỗi được coi như những trường | Lập trình Java cơ bản Cao Đức Thông - Trần Minh Tuấn cdthong@, tmtuan@ Bài 6. Xử lý ngoại lệ Xử lý lỗi và ngoại lệ Khối try/catch/finally Các lớp ngoại lệ Xây dựng lớp ngoại lệ Lan truyền ngoại lệ Tung lại ngoại lệ Bài tập Xử lý lỗi và ngoại lệ Trong một số ngôn ngữ như C, việc xử lý lỗi thường được cài đặt ngay tại các bước thực hiện của chương trình. Các hàm sẽ trả về một cấu trúc lỗi khi gặp lỗi. Ví dụ: Tìm kiếm phần tử trong một danh sách ErrorStruct error = new ErrorStruct(); TableEntry entry = lookup(“Marianna”, employee, error); if (entry == null) { return error; } Xử lý lỗi và ngoại lệ Mã lệnh và mã xử lý lỗi nằm xen kẽ khiến lập trình viên khó theo dõi được thuật toán chính của chương trình. Khi một lỗi xảy ra tại hàm A, tất cả các lời gọi hàm lồng nhau đến A đều phải xử lý lỗi mà A trả về. Xử lý lỗi và ngoại lệ Trong Java, việc xử lý lỗi có thể được cài đặt trong một nhánh độc lập với nhánh chính của chương trình. Lỗi được coi như những trường hợp ngoại lệ (exceptional conditions). Chúng được bắt/ném (catch and throw) khi có lỗi xảy ra. => Một trường hợp lỗi sẽ chỉ được xử lý tại nơi cần xử lý. => Mã chính của chương trình sáng sủa, đúng với thiết kế thuật toán. Ví dụ 1 import ; public class MyArray { public static void main(String[ ] args) { ("Goi phuong thuc methodeX()"); methodeX(); ("Chuong trinh ket thuc binh thuong"); } public static void methodeX() { Point[ ] pts = new Point[10]; for(int i = 0; i Kết quả thực thi ví dụ 1 Goi phuong thuc methodeX() Exception in thread "main" at () at () Giải thích: Hệ thống đã tung ra một exception thuộc lớp NullPointerException khi gặp lỗi. Sau đó chương trình kết thúc. Ví dụ 2 public class MyDivision { public static void main(String[ ] args) { ("Goi phuong thuc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.