tailieunhanh - Nichxon tại Nhà trắng

Richard Nixơn chính khách Hoa Kỳ, đảng viên Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Mỹ năm 1969, Tổng thống thứ 37 của nước Mỹ, năm 1972, được bầu lại, nhưng phải từ chức năm 1974 do vụ bê bối “Watergate”. Ong có chính sách ngoại giao khôn khéo để tăng sức mạnh của Mỹ mà theo ông đó là “thêm bạn bớt thù” đặc biệt là với các nước thuộc thế giới ba và Trung Quốc. Việc tìm hiểu về Nichxon trong thời gian đương nhiệm tại Nhà Trắng sẽ góp phần tìm hiểu được chính sách của Hoa Kỳ với các. | Ngay töø khi Nichxon böôùc chaân vaøo Nhaø Traéng thì haøng loaït vaán ñeà böùc thieát cuûa nöôùc Myõ ñöôïc ñaët ra. Nhöng trong nhieäm kyø ñaàu tieân cuûa mình, Nichxon ñaõ giaûi quyeát ñöôïc moät soá vaán ñeà nhö vaán ñeà ñaët laïi quan heä vôùi Trung Quoác. Tuy nhieân, vaãn coøn moät soá vaán ñeà nam giaûi nhö vaán ñeà chieán tranh Vieät Nam hay vaán ñeà an sinh xaõ hoäi cho ngöôøi thaát nghieäp taïi Myõ Ñeán naêm 1972, ngay töø ñaàu naêm thì öu theá veà vieäc Nichxon thaéng cöû nhieäm kyø hai trong taàm tay, thì chính luùc naøy laïi laøm Nichxon vöôùng vaøo moät vuï vieäc maø cuõng vì noù Nichxon phaûi boû dôû nhieäm kyø thöù hai cuûa mình, vuï Watergate. Nhieàu yù kieán cho raèng Nichxon laø ngöôøi phaûi chòu traùch nhieäm trong söï kieän naøy, oâng laø moät vò Toång thoáng khoâng coù ñaïo lyù, chính nghóa vaø chöõ tín. Ngöôïc laïi cuõng coù yù kieán cho raèng ñaây chæ laø bieåu hieän cuûa söï tranh daønh quyeàn löïc giöõa hai taäp ñoaøn quyeàn theá mieàn Ñoâng vaø mieàn Taây. Cuoái cuøng thì vuï vieäc naøy vaãn coøn ñeå laïi nhieàu tranh caõi trong giôùi söû hoïc, chính trò hoïc.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.