tailieunhanh - Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P27

Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P27:Đây là những ngôn ngữ rất đơn giản và dễ sử dụng. Lưu ý rằng các script là những ngôn ngữ giới hạn, dùng để viết các chương trình đơn giản. Để thực hiện những công việc phức tạp như kết nối CSDL, lập trình đồ hoạ, giao tiếp với thiết bị phần cứng,. thì ta phải sử dụng các component (thành phần) đã được tạo trước bằng các ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ hơn như C++, VB,. Các script của ASP chỉ có lệnh gọi đến các component này. | GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP TR Next Set objItem Nothing Set objFolder Nothing Set objFSO Nothing TABLE St by hoangly85 131 hoangly85@ GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP dựng ứng dụng BAR CHART Ta xây dựng ứng dụng này để mô tả cách xây dựng một bar chart biểu đồ cột trong ASP. Tất nhiên có rất nhiều component giúp cho việc tạo các chart. Sau khi duyệt biểu đồ sản sinh ra có dạng nhu sau dùng ngăn cách giữa các cột. dùng để cho việc vẽ hai trục . dùng vẽ cột ví dụ trên có màu đỏ . St by hoanglụ85 132 hoangly85@ GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP Sub ShowChart ByRef aValues ByRef aLabels ByRef strTitle ByRef strXAxisLabel ByRef strYAxisLabel Const GRAPH_WIDTH 450 Const GRAPH_HEIGHT 250 Const GRAPH_BORDER 5 Const GRAPH_SPACER 2 Const TABLE_BORDER 0 Dim I Dim iMaxValue Dim iBarWidth Dim iBarHeight iMaxValue 0 For I 0 To UBound aValues If iMaxValue aValues I Then iMaxValue aValues I Next iBarWidth GRAPH_WIDTH UBound aValues 1 -GRAPH_SPACER TABLE BORDER TABLE_BORDER CELLSPACING 0 CELLPADDING 0 TR TD COLSPAN 3 ALIGN center H2 strTitle H2 TD TR TR TD VALIGN center B strYAxisLabel B TD TD VALIGN top TABLE BORDER TABLE_BORDER CELLSPACING 0 CELLPADDING 0 TR TD ROWSPAN 2 IMG SRC . images BORDER 0 WIDTH 1 HEIGHT GRAPH_HEIGHT tD TD VALIGN top ALIGN right iMaxValue nbsp TD TR TR St by hoanglụ85 133 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.