tailieunhanh - Bài giảng: Chương 7. Động hóa học

Tài liệu ôn tập môn hoá dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. | Chương 7 Động hóa học HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 General Chemistry Chemistry 140 Fall 2002 Thermochemistry branch of chemistry concerned with heat effects accompanying chemical reactions. Direct and indirect measurement of heat. Answer practical questions: why is natural gas a better fuel than coal, and why do fats have higher energy value than carbohydrates and protiens. Chương 7 niệm chung độ phản ứng thuyết cơ sở của ĐHH hưởng của nồng độ hưởng của nhiệt độ hưởng của chất xúc tác HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 niện chung Nhiệt động học: NC về khả năng tự diễn biến của các p/u GTP 0 : p/u không tự xảy ra GTP = 0 : p/u đạt cân bằng. Động hóa học: Nghiên cứu về cơ chế & Tốc độ phản ứng HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 Hệ số tỷ lượng Số chỉ số nguyên tử, phân tử và ion của các chất tham gia tương tác được ghi trong phương trình phản ứng hóa học | Chương 7 Động hóa học HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 General Chemistry Chemistry 140 Fall 2002 Thermochemistry branch of chemistry concerned with heat effects accompanying chemical reactions. Direct and indirect measurement of heat. Answer practical questions: why is natural gas a better fuel than coal, and why do fats have higher energy value than carbohydrates and protiens. Chương 7 niệm chung độ phản ứng thuyết cơ sở của ĐHH hưởng của nồng độ hưởng của nhiệt độ hưởng của chất xúc tác HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 niện chung Nhiệt động học: NC về khả năng tự diễn biến của các p/u GTP 0 : p/u không tự xảy ra GTP = 0 : p/u đạt cân bằng. Động hóa học: Nghiên cứu về cơ chế & Tốc độ phản ứng HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 Hệ số tỷ lượng Số chỉ số nguyên tử, phân tử và ion của các chất tham gia tương tác được ghi trong phương trình phản ứng hóa học Ví dụ 2KClO3 3O2 + 2KCl Hệ số tỷ lượng : 2, 3, 2 HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 niện chung Phản ứng đơn giản P/u chỉ xảy ra ở 1 giai đoạn Ví dụ : 2KClO3 3O2 + 2KC Phản ứng phức tạp P/u chỉ xảy ra qua nhiều giai đoạn Ví dụ Giai đoạn 1 : Giai đoạn 2 : P/u tổng : HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 niện chung Tác dụng cơ bản (p/u sơ cấp) Mỗi giai đoạn diễn ra trong qúa trình p/u hoá học gọi là 1 tác dụng cơ bản (một p/u sơ cấp) Cơ chế phản ứng Cho biết trình tự diễn biến của phản ứng hóa học Giai đoạn châm nhất quyết định tốc độ của toàn bộ quá trình p/u HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 niện chung Phân tử số là số phân tử (, ion) tham gia vào một phản ứng sơ cấp. P/u đơn phân tử là phản ứng trong đó chỉ có 1 phân tử chất p/u biến thành sản phẩm I2 = 2I HUI© 2006 General Chemistry: Slide of 48 niện chung P/u hai phân tử là phản ứng trong đó chỉ có 2 phân tử chất p/u biến thành sản phẩm 2HI = H2 +

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.