tailieunhanh - Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 1

Tham khảo tài liệu 'đáp án + câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trắc nghiệm hóa vô cơ 1 Biên soạn Võ Hồng Thái Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học dưới đây Cuối đề thi người ta sẽ cho một loạt khối lượng các nguyên tử có liên quan đến đề thi ở đây tôi coi như các bạn đang có sẵn bảng hệ thống tuần hoàn để làm bài nên tôi không liệt kê đầy đủ từng câu ở đây như Fe 56 O 12 Al 27 Ba 137 Ag 108 S 32 H 1 Cl 35 5 . 1. Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16 08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn đó là Fe và 3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 672 ml khí NO duy nhất đktc . Trị số của x là a 0 15 b 0 21 c 0 24 d Không thể xác định được vì không đủ dữ kiện 2. Cho rất chậm từng giọt dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3. Ta nhận thấy a Có hiện tượng sủi bọt khí CO2 ngay cho đến khi hết Na2CO3. Vì HCl là một axit mạnh nó đẩy được CO2 ra khỏi muối cacbonat là muối của axit rất yếu H2CO3. b Không có xuất hiện bọt khí vì cho từ từ dung dịch HCl nên chỉ tạo muối axit NaHCO3. c Lúc đầu chưa thấy xuất hiện bọt khí sau một lúc khi đã dùng nhiều HCl mới thấy bọt khí thoát ra. d Tất cả đều không đúng vì còn phụ thuộc vào yếu tố có đun nóng dung dịch thí nghiệm hay không vì nếu không đun nóng dung dịch thì sẽ không thấy xuất hiện bọt khí. 3. Hòa tan hoàn toàn a gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng vừa đủ có chứa 0 075 mol H2SO4 thu được b gam một muối và có 168 ml khí SO2 đktc duy nhất thoát ra. Trị số của b là a 9 0 gam b 8 0 gam c 6 0 gam d 12 gam 4. Trị số của a gam FexOy ở câu 3 trên là a 1 08 gam b 2 4 gam c 4 64 gam d 3 48 gam 5. Công thức của FexOy ở câu 3 là a FeO c Fe2O3 c Fe3O4 d Thiếu dữ kiện nên không xác định được 6. Cho rất từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl. Chọn phát biểu đúng nhất a Thấy có bọt khí thoát ra. Trắc nghiệm hóa vô cơ 2 Biên soạn Võ Hồng Thái b Không có bọt khí thoát ra lúc đầu vì lúc đầu có tạo muối axit NaHCO3 một lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản ứng tiếp với NaHCO3. c Do cho rất từ nên CO2 tạo ra đủ thời

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.