tailieunhanh - Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 2

Tham khảo tài liệu 'đáp án + câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trắc nghiệm Hóa Vô cơ 2 126. Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0 12M với 300 ml dung dịch KOH có pH 13. Thu được 400 ml dung dịch A. Trị số pH của dung dịch A gần với trị số nào nhất dưới đây a 11 2 b 12 2 c 12 8 d 5 7 127. Chất nào có tính khử tốt nhất trong các chất sau đây a CuO b SiO2 c NO2 d SO2 128. Đem nung hỗn hợp A gồm hai kim loại x mol Fe và 0 15 mol Cu trong không khí một thời gian thu được 63 2 gam hỗn hợp B gồm hai kim loại trên và hỗn hợp các oxit của chúng. Đem hòa tan hết lượng hỗn hợp B trên bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc thì thu được 0 3 mol SO2. Trị số của x là a 0 7 mol b 0 6 mol c 0 5 mol d 0 4 mol Fe 56 Cu 64 O 16 129. Cho các chất Al Zn Be Al2Ơ3 ZnO Zn OH 2 CrO C2O3 CrO3 Ba Na2O K MgO Fe. Chất nào hòa tan được trong dung dịch Xút a Al Zn Al2O3 Zn OH 2 BaO MgO b K Na2O CrO3 Be Ba c Al Zn Al2O3 Cr2O3 ZnO Zn OH 2 d b c 130. Ion đicromat Cr2O72- trong môi trường axit oxi hóa được muối Fe2 tạo muối Fe3 còn đicromat bị khử tạo muối Cr3 . Cho biết 10 ml dung dịch FeSO4 phản ứng vừa đủ với 12 ml dung dịch K2Cr2O7 0 1M trong môi trường axit H2SO4. Nồng độ mol l của dung dịch FeSO4 là a 0 52M b 0 62M c 0 72M d 0 82M 131. Cho 2 24 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch AgNO3 0 9M. Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch sau phản ứng có a 7 26 gam Fe Nû3 3 b 7 2 gam Fe NO3 2 c cả a và b d Một trị số khác Fe 56 N 14 O 16 132. Cho từ từ dung dịch HCl 35 vào 56 76 ml dung dịch NH3 16 có khối lượng riêng 0 936 gam ml ở 20 C cho đến khi trung hòa vừa đủ thu được dung dịch A. Làm lạnh dung dịch A về 0 C thì thu được dung dịch B có nồng độ 22 9 và có m gam muối kết tủa. Trị số của m là a 2 515 gam b 2 927 gam c 3 014 gam d 3 428 gam N 14 H 1 Cl 35 5 133. Một học sinh thực hiện hai thí nghiệm sau - Lấy 16 2 gam Ag đem hòa tan trong 200 ml dung dịch HNO3 0 6M thu được V lít NO đktc - Lấy 16 2 gam Ag đem hòa tan trong 200 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0 6M - H2SO4 0 lM thu được V lít NO đktc . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn coi H2SO4 loãng phân ly hoàn toàn tạo 2H và .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.