tailieunhanh - Tăng cường vai trò của trường đại học trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam

Bài viết Tăng cường vai trò của trường đại học trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam trình bày các nội dung: Cơ sở lý luận về hệ sinh thái khởi nghiệp; Kinh nghiệm về tăng cường vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp trên thế giới; Vai trò của trường đại học trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam; Tăng cường vai trò của trường đại học trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. | Vai trò của cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 169 TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TS. Nguyễn Thị Minh Tú 1 ThS. Hoàng Thị Huyền 2 TÓM TẮT Nhiều nghiên cứu và thực tiễn đã chứng minh vai trò quan trọng của trường đại học trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Tại Việt Nam các trường đại học ngày càng quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp xây dựng nhiều chương trình liên quan đến khởi nghiệp như chương trình truyền cảm hứng cho sinh viên đưa học phần khởi nghiệp vào chương trình đào tạo tổ chức các khóa học ngắn hạn về khởi nghiệp thành lập các trung tâm khởi nghiệp vườn ươm doanh nghiệp hợp tác với các doanh nghiệp . Tuy nhiên hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam tính gắn kết chưa cao hoạt động khởi nghiệp tại các trường đại học tính chiều sâu vẫn còn hạn chế tỷ lệ trường đại học thực hiện hoạt động khởi nghiệp vẫn còn khiêm tốn vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp chưa được phát huy mạnh mẽ. Bài viết này tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ sinh thái khởi nghiệp kinh nghiệm của một số quốc gia và trường đại học khởi nghiệp trên thế giới tìm hiểu thực tiễn đánh giá những ưu điểm hạn chế của trường đại học tại Việt Nam trong hệ sinh thái khởi nghiệp hiện nay từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường vai trò của trường đại học trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Từ khóa Hệ sinh thái khởi nghiệp vai trò trường đại học. ABSTRACT Numerous research studies and the reality have demonstrated the crucial role of universities in fostering the entrepreneurial ecosystem. In Vietnam universities are increasingly showing interest in entrepreneurship-related activities. They are implementing 1. Trung tâm Khoa học Xã hội amp Nhân văn Nghệ An. 2. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 170 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA various programs such as inspiring students incorporating entrepreneurship courses into their curricula organizing .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.