tailieunhanh - Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tác động đến thị trường lao động: Nhận thức của gen Z và giải pháp

Bài nghiên cứu thảo luận về nhận thức của Gen Z dưới sự tác động của trí tuệ nhân tạo trên thị trường lao động, những thách thức, cơ hội mà AI đặt ra cho thế hệ lao động mới. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất những giải pháp cấp thiết để thế hệ Z thích ứng với những sự thay đổi mới liên tục của công nghệ trí tuệ nhân tạo. | PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ LẦN THỨ 3 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA GEN Z VÀ GIẢI PHÁP Nguyễn Hồng Ngọc Ánh Phạm Thị Thanh Trúc Nguyễn Tiến Đạt Ngô Thị Thu Hiền Trương Quốc Bảo Nguyễn Quang Hưng Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia Email anhnhn21411@ trucptt21411@ datnt22406c@ hienntt22411ca@ baotq23411@ hungnq@ Tóm tắt Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đã làm thay đổi đáng kể đời sống con người với sự cập nhật và đổi mới của công nghệ ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Tại thị trường lao động Việt Nam - nơi chất lượng lao động còn tồn tại một số hạn chế nhất định tiềm năng tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại của AI đã làm thay đổi cơ cấu lao động và đặt ra vấn đề về chuyên môn hóa nguồn nhân lực. Đặc biệt đối với Gen Z - thế hệ gắn liền với sự phát triển công nghệ đã và đang gia nhập vào thị trường lao động cần nhận thức đúng đắn và có các giải pháp hòa nhập cụ thể. Bài nghiên cứu thảo luận về nhận thức của Gen Z dưới sự tác động của trí tuệ nhân tạo trên thị trường lao động những thách thức cơ hội mà AI đặt ra cho thế hệ lao động mới. Bên cạnh đó nhóm nghiên cứu cũng đề xuất những giải pháp cấp thiết để thế hệ Z thích ứng với những sự thay đổi mới liên tục của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Dữ liệu được thu thập sơ cấp để phục vụ cho bài nghiên cứu này. Hơn 400 người thuộc thế hệ Z đã tham gia khảo sát và được tổng hợp và phân tích bằng mô hình nghiên cứu do nhóm đề xuất. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức của Gen Z về những khía cạnh của con người mà AI không thể tái tạo hoặc thay thế đã tác động lên phản ứng và hành động của Gen Z. Thêm vào đó nhận thức của về cơ hội và thách thức mà AI tạo ra trong thị trường lao động là nguồn động lực mạnh mẽ để Gen Z phát triển hơn trong lĩnh vực này. Từ khóa Trí tuệ nhân tạo Nhận thức của Gen Z Cơ hội Thách thức Thị trường lao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.