tailieunhanh - Xây dựng mô hình đánh giá tín dụng cho các công ty giao dịch ngang hàng P2P tại Việt Nam

Bài nghiên cứu tập trung tìm hiểu về việc đánh giá tín dụng cho các công ty cho vay ngang hàng P2P tại Việt Nam. Bài nghiên cứu sử dụng bộ số liệu từ năm 2016-2017 gồm khách hàng cá nhân đã nộp hồ sơ vay trên website của Lendingclub và sử dụng mô hình Logistic để xây dựng mô hình đánh giá tín dụng các khách hàng nộp hồ sơ vay tại công ty P2P. | PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ LẦN THỨ 3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG CHO CÁC CÔNG TY GIAO DỊCH NGANG HÀNG P2P TẠI VIỆT NAM Phạm Thị Băng Tâm Nguyễn Phương Hoa Nguyễn Ngọc Trường Sơn Học viện Tài chính Email nguyenphoa123@ Tóm tắt Bài nghiên cứu tập trung tìm hiểu về việc đánh giá tín dụng cho các công ty cho vay ngang hàng P2P tại Việt Nam. Bài nghiên cứu sử dụng bộ số liệu từ năm 2016-2017 gồm khách hàng cá nhân đã nộp hồ sơ vay trên website của Lendingclub và sử dụng mô hình Logistic để xây dựng mô hình đánh giá tín dụng các khách hàng nộp hồ sơ vay tại công ty P2P. Kết quả nhằm tìm kiếm thêm các biến để bổ sung vào các nghiên cứu đã có nhằm tìm kiếm phương pháp đánh giá và dự báo tín dụng khách hàng không chỉ trên P2P mà có thể mở rộng cho các tổ chức tín dụng khác. Từ khóa Chấm điểm tín dụng vay ngang hàng P2P mô hình Logistic. 1. Đặt vấn đề Cho vay ngang hàng P2P Lending là mô hình kinh doanh được thiết kế và xây dựng trên nền tảng ứng dụng công nghệ số để kết nối trực tiếp người đi vay với người cho vay. P2P Lending gia tăng khả năng tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc các cá nhân không thể hoặc gặp khó khăn tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng. Mô hình P2P Lending xuất hiện cùng với sự ra đời của hai công ty P2P Lending đầu tiên tại Mỹ là Prosper năm 2006 và Lending Club năm 2007 . Theo IBISWorld từ năm 2012 đến nay quy mô thị trường P2P Lending tại Mỹ đã phát triển vượt bậc đặc biệt trong giai đoạn 2017-2019. Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 quy mô thị trường này có sụt giảm và duy trì ở mức 819 triệu USD tương đương GDP của Mỹ năm 2020 . Mặc dù vậy các nền tảng P2P Lending vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cấp vốn các doanh nghiệp nhỏ. Do thị trường P2P Lending ở Mỹ phát triển với tốc độ nhanh có sự liên kết chéo giữa nhà cung cấp dịch vụ P2P Lending và ngân hàng cho vay gọi là notary model - mô hình trong đó khoản vay sẽ được cấp từ ngân hàng đối

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.