tailieunhanh - Quyết định phê duyệt điều lệ

Quyết định phê duyệt điều lệ | UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày tháng năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Điều lệ . CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP; Xét đề nghị của Chủ tịch Hội tại Công văn/Tờ trình số ngày tháng năm .; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội do Đại hội .thông qua ngày tháng năm Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Ban Ngành ., Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu VP UBND TP, Sở Nội vụ. PHIẾU TRÌNH (Lưu hành nội bộ) Kính trình: Lãnh đạo Sở - Họ và tên người trình: Lê Quang Phán - Bộ phận công tác: Phòng Tổ chức – Biên chế Nội dung trình: Về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Quảng cáo Đà Nẵng I) Đề xuất người trình: Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều lệ của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP. Theo Quy định tại Điều 14 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ, UBND thành phố chỉ Phê duyệt Điều lệ của Hội, Hiệp hội. Hiệp hội Quảng cáo Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội ngày 02 tháng 6 năm 2006 và đã thông qua bản dự thảo Điều lệ. Phòng đã hoàn chỉnh bản Điều lệ có sự thống nhất với Hội. Trình lãnh đạo Sở ký duyệt trình UBND thành phố./. Ngày tháng năm 2006 Người trình II/ Ý kiến của lãnh đạo Phòng: III/ Duyệt của Phó Giám đốc Sở: D:\THU DIEM\HO SO VE HOI\QUYET DINH\QD PD DIEU LE HIEP HOI QUANG CAO

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.