tailieunhanh - Thông tư Số : 173/2004/QĐ-UB

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng | UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- ------------------------- Số : 173/2004/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa'' của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng ỦY BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Quyết đinh số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế ''một cửa'' tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; - Căn cứ Quyết định số 49/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 4 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình ''một cửa'' ở các cơ quan Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng; - Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ''một cửa'' của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Điều 2 : Giao trách nhiệm cho : - Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án này. - Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố giúp UBND thành phố theo dõi việc triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện Đề án này của Sở Nội vụ. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 92/2001/QĐ-UB ngày 20 tháng 6 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa'' của Sở Nội vụ. Các nội dung quy định tại Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2001, Quyết định số 168/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng trái với nội dung Quyết định này đều bị bãi bỏ. Điều 4: Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./. Nơi nhân: - Như điều 4 - Lưu VPUBNDTP, Sở Nội vụ TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHỦ TỊCH Hoàng Tuấn Anh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.