tailieunhanh - Numerical homogenization technique for a strain-limiting nonlinear elasticity model

Paper "Numerical homogenization technique for a strain-limiting nonlinear elasticity model" describe a numerical homogenization technique for a two-dimensional nonlinear equation emerging from strainlimiting elasticity. |

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.