tailieunhanh - h-adaptive refinement strategies for triangular finite element meshes

In paper "h-adaptive refinement strategies for triangular finite element meshes", we present two different approaches to h-adaptively refine triangular finite element messes. These two strategies are designed to keep the shape regularity of the meshes almost the same and to preserve the sparsity pattern of the resulting system of equations. |

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.