tailieunhanh - Quan hệ Việt Nam - Singapore trong thời gian từ 1991 đến 2018

Bài viết "Quan hệ Việt Nam - Singapore trong thời gian từ 1991 đến 2018" tập trung phân tích, đánh giá và nhìn lại những tiến triển trong quan hệ Việt Nam - Singapore từ năm 1991 đến năm 2018 trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều thuận lợi cùng với sự thay đổi chính sách đối ngoại và nhu cầu phát triển thực tế của hai bên. Những bước tiến này được thể hiện qua hai giai đoạn: 1991 - 1995 là giai đoạn hai nước đạt được thành tựu chủ yếu trên bình diện ngoại giao; 1995 - 2018 là giai đoạn quan hệ hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. | Trần Thị Hợi Lê Thị Diệu Mi Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 4 53 2022 127-138 127 4 53 2022 127-138 Quan hệ Việt Nam - Singapore trong thời gian từ 1991 đến 2018 The relationship between Vietnam and Singapore from 1991 to 2018 Trần Thị Hợia Lê Thị Diệu Mib Tran Thi Hoia Le Thi Dieu Mib Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Đại học Huế Thừa Thiên Huế Việt Nam a a Faculty of History University of Sciences Hue University Thua Thien Hue Vietnam b Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng Việt Nam b Faculty of Social Sciences and Humanities Duy Tan University Da Nang 550000 Vietnam Ngày nhận bài 21 01 2022 ngày phản biện xong 9 6 2022 ngày chấp nhận đăng 25 7 2022 Tóm tắt Bài viết tập trung phân tích đánh giá và nhìn lại những tiến triển trong quan hệ Việt Nam - Singapore từ năm 1991 đến năm 2018 trong bối cảnh quốc tế khu vực có nhiều thuận lợi cùng với sự thay đổi chính sách đối ngoại và nhu cầu phát triển thực tế của hai bên. Những bước tiến này được thể hiện qua hai giai đoạn 1991 - 1995 là giai đoạn hai nước đạt được thành tựu chủ yếu trên bình diện ngoại giao 1995 - 2018 là giai đoạn quan hệ hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên do khuôn khổ có hạn nên bài viết chỉ tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm của mối quan hệ như chính trị - ngoại giao kinh tế an ninh - quốc phòng văn hóa - giáo dục du lịch. Trên cơ sở đó bài viết nêu lên những thành tựu và một số vấn đề cần phải khắc phục nhằm thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Singapore phát triển ngày càng tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình phát triển của khu vực và thế giới. Từ khóa Việt Nam Singapore quan hệ chính trị - ngoại giao thương mại - đầu tư. Abstract The articles focuses on analyzing evaluating and reviewing the developments of the Vietnam - Singapore relation from 1991 to 2018 in the international context along with changes of foreign policy and actual development needs of both countries. These steps are shown .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.