tailieunhanh - Giáo trình ASP. NET

Với mục đích cung cấp những giải pháp từ cơ bản đến phức tạp để xây dựng ứng dụng thương mại điện tử hoàn chỉnh, chúng ta chọn ứng dụng bán hàng qua mạng để làm quen trong suốt quá trình thiết kế các ví dụ và ứng dụng đính kèm theo sách. | BÀI 1 GIỚI THIỂU 1. MUÔI LÝ DO TAI SAO PHAI HOC Với mục đích cung cấp những giải pháp từ cơ bản đến phức tạp để xây dựng ứng dụng thương mại điển tứ hoán chỉnh chung tả chon ứng dung bản hảng qụạ mạng đế lảm quen trong suot quả trình thiết kế cảc ví du vả ứng dung đính kểm theo sảch. Trong tảp hải chung toi chon ngon ngữ Visual đế lảp trình trong cảc trảng ví du vả ứng dung đính kểm. Hy vong trong thơi giản tơi chung toi tiếp tuc rả mảt bản đoc cuon sảch vơi chu đế tương tự nhứng đứơc trình bảy bảng ngon ngứ C Sharp. Sảu đảy lả 10 ly do tải sảo bản thích lảm quến vơi lảp trình Web bảng cong nghệ . Trảng chảy nhảnh do dung cơ chế chỉ biên dịch rả tảp tin DLL lản đảu tiên triẹu goi khảc vơi ASP moi lản triêu goi thì moi lản biến dịch trảng ASP . Triền khải vả nảng cấp cảc ứng dung đảng dung bảng XCOPY. Ho trơ nhiêu cong cu lảp trình vả cho phếp sử dung lải cảc tải nguyên đảng sứ dung. Tự đọng do tìm vả khảt phục loi phảt sinh bản co thế sử dung cấu truc try .catch . end try. Quản ly trảng thải giảo dịch Session State ơ trên phảm vi nhiêu Server Web farms . Sử dung bo nhơ truy cảp nhảnh. Ho trơ lảp trình trên cảc loải thiết bị điẹn thoải di động. Sử dung ngon ngữ biến dịch trảng thảy vì thong dịch nhứ đả sử dung trong ASP . Xảy dứng vả triến khải cảc ứng dung dịch vu Web Web Service dế dảng bản co thế thảy thế Web Service cho cảc ứng dung DLL COM DCOM trứơc đảy. Mo hình Page rất đơn giản trong trảng . Vơi 10 ly do trên bản sế tìm thảy những đảc điếm noi bảt dứơi nhiêu goc đo khảc nhảu trong phản giơi thiếu những đảc điếm mơi củả vả cảc ví du đứơc trình bảy chi tiết quả tứng chứơng. 2. GIỚI THIỂU Hiẹn tải ASP .asp đả vả đảng trơ thảnh kịch bản đứơc nhiêu ngứơi sử dung đế thiết kế ứng dung thứơng mải điẹn tử dứơi nhiêu hình thức khảc nhảu. Chung đứơc sự ho trơ mảnh cuả ngon ngữ lảp trình Visual Basic vả cơ sơ dứ liếu SQL Server cung vơi sứ rả đơi cuả cong nghẹ COM vả DCOM ứng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.