tailieunhanh - Tổng kết các dạng câu hỏi lý thuyết theo cấu trúc đề thi TSĐH của BGD môn Hóa học

Tham khảo tài liệu 'tổng kết các dạng câu hỏi lý thuyết theo cấu trúc đề thi tsđh của bgd môn hóa học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tổng kết các dạng câu hỏi lí thuyết theo cấu trúc đề thi TSĐHcủa BỘGD-ĐT. Môn hoá học hữp maichoi vuỉcaỉda. com Download Ebooks Chuyên Nghiệp Nhất VN Tồng kết các dạng câu hỏi lí thuyết theo cấu trúc đề thi TSĐH của Bộ GD - ĐT - Môn hoá học Phần chung cho tất cả các thí sinh câu 1 - câu 44 Tồng kết các dạng câu hỏi lí thuyết theo cấu trúc đề thi TSĐH của Bộ GD - ĐT - Môn hoá học 1. Nguyên từ - Bàng HTTH. Liên kết hoá học Câu 1 Cation kim loại M cỏ cấu hình e Ne 3s23p6. Nhận định nào sau đây là đúng A. M ở ỏ số 18. chu kì 3 nhóm VIIIA B. Để khử M có thể điện phân dung dịch muối MCI C. Kim loại M khử được Cu2 trong dung dịch muối đồng D. Kim loai M phàn ứng mạnh vởi H2O ờ điều kiện .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.