tailieunhanh - Lý thuyết và ứng dụng hóa học đại cương (Tập 2): Phần 1

Tài liệu "Lý thuyết và ứng dụng hóa học đại cương (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số khái niệm cơ sở của nhiệt động học; Công và nhiệt; Nguyên lý nhiệt động học, nhiệt hóa học; Nguyên lý II nhiệt động học, cân bằng và chiều diễn biến của các quá trình hóa học; Cân bằng hóa học; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | r TlilíviÊN Đ À O ĐÌNH THỨC UẬI . ọ j n iu v s Ả N ệ 541 l tVỈCSTh I l i ỈỈAHOC D i Ũ CƯƠNG 1 Tập II Từ LÝ THUYẾT ĐẾN ỨNG DỤNG ĐỊKỊ G HáHỌI N H À X U Ấ T B Ả N Đ Ạ I H Ọ C Q U Ốhttp C G IA H À N Ộ I GS. ĐÀO ĐỈNH THỨC HOÁ HỌC ĐẠI CƯƠNG TẬP II TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN ỨNG DỤNG In lẩn th ứ 2 NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI http MỤC LỤC Trang LÒI NÓI DẦU .7 I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT c o B Ẩ N . 9 1. Tính chất của các chất k h ỉ . 9 2. Một số khái niệm cơ sở của nhiệt động học . . . . 18 3. Công và n h i ệ t . 26 Bài t ậ p . 36 li. NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG HỌC NHIỆT HOA HỌC . . 38 1. Nguyên lí I nhiệt động h ọ c .38 2. Nhiệt hóa h ọ c . 42 Bài t ậ p . 65 III. NGUYÊN LÍ II NHIỆT DỘNG HỌC CÂN BẰNG VÀ CHIỀU DIỄN BIẾN CỦA CÁC QUA TRÌNH HOA HỌC . 67 1. Nguvên lí II nhiệt động học . 67 2. Nguyên lí III nhiệt động học và entropi tuyệt đối . . 73 3. E ntanpi tự do và chiểu diễn biến của các phản ủng hđa h ọ c .76 Bài t ậ p . 97 IV. CÀN BẰNG HÓA H Ọ C .99 1. Định luật cân bằng hóa học . 99 2. Chuvển dịch cân bằng nguyên lí Le Chatelier . . . 1 1 4 Bài t ậ p .120 V. CÀN BẰNG P H A .122 1. Khái niệm pha và cân bằng p h a .122 2. Điểu kiện cân bằng p h a .127 http 3 3. C ân bằng pha của m ột chất nguyên chất phương trìn h Clapeyron - C la u s iu s . 129 4. Giản đồ trạ n g thái của m ột c h ấ t . 133 5. Quy tắc pha G i b b s . 138 6 . Cân bàng lỏng hơi hệ 2 cấu t ử . 141 7. Cân bằng rắn lỏng hệ 2 cấu tử . 154 Bài tập . 158 VI. DUNG D Ị C H . 160 1. Phân loại dung dịch nồng đ ộ . 160 2. Cân bàng dung dịch độ hòa t a n . 3. Áp suất hơi bão hòa của dung dịch chứa chất hòa tan không bay h ơ i . 168 4. N hiệt độ sôi của dung dịch chứa chất ta n không bay hơi . 170 5. N hiệt độ kết tinh của dung dịch chứa chất tan không bay h ơ i . 175 6 . Áp suất thẩm t h ấ u . 178 7. Định luật Raoult. và hệ thức V an t H off đối với dung dịch điện l i . 180 Bài tập . 184 VII. DUNG DỊCH ION . 186 1. H iện tượng điện li . 186 2. Chất điện li m

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.