tailieunhanh - Lý thuyết và ứng dụng hóa học đại cương (Tập 1): Phần 1

Tài liệu "Lý thuyết và ứng dụng hóa học đại cương (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố; Thuyết lượng tử Planck và đại cương về cơ học lượng tử; Nguyên tử Hiđrô và ion giống Hiđrô; Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, cấu tạo và tính chất của các nguyên tử; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | THƯ VIỆN Đ À O Đ ÌN H TH Ứ C DẠI HỌC THUỶ SẢN Đỉ -r 541n Đ 1088 Th nOAHỌC g ị DẶIOÍONG Tập I Tữ LÝ THUYẾT ĐỄN ỨNG DỤNG o m H HQI NHA XUAT Bă n http đ ại học qu ổ c g ia h a n ộ i GS. ĐÀO ĐỈNH THỨC HOÁ HỌC ĐẠI CƯƠNG TẠP I TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN ỨNG DỤNG In lần thứ 5 NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI http Chịu trá c h nhiệm x u ấ t bản Giám đốc NGUYỄN VĂN THỎA Tổng biên tập NGUYỄN THIỆN GIÁP Người n h ận x é t PGS. TRẦN THÀNH HUẾ PGS. LÂM NGỌC THIỀM B iên tả p và sử a bản in lầ n I NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG B iên tậ p tá i bản ĐINH QUỐC THẮNG T rình bày bìa QUỐC THẮNG HOÁ HỌC ĐẠI CƯƠNG . TẬP I - TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN ỨNG DỤNG Mã số In 1000 cuốn tại Nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội Số xuất bản 129 171 CXB. số trích ngangl 16KH XB In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2002. http LÒI NÓI DẦU Các tương tác trong Hóa học là các tương tác giữa các hệ hạt vi mô nguyên tử phàn tủ. vì vậy lí thuyết vè cáu tạo nguyên tử và liên kết hóa học là lí thuyết cơ sỏ của toàn bộ hệ thống lí thuyết Hóa học. Cũng vì thế với mức độ kiến thức và với phương pháp truyền thụ thích hợp lí thuyết này dược bố tú giảng dạy ỏ thời gian dầu của các cáp học. Giáo trình này được biên soạn theo chương trình Hóa Đại Cương Aỵ áp dụng cho nhóm ngành II giai đoạn I hệ Đại Học. Giáo trình gồm 3 phàn I. Cấu tạo nguyên tủ II. Cáu tạo phân tử và liên kết hóa học III. Các hệ ngưng tụ liên kết và cáu trúc v ì trong 4 loại liên kết thì liên kết kim loại liên kết ion liên kết hay tương tác giữa các phản tử hoặc chỉ tồn tại hay tồn tại chủ yếu trong các hệ ngưng tụ dặc biệt trong tinh thề nên ứng với một giáo trình Hóa học trong phần III nội dung chủ yếu là đề cập dến nối quan hệ giữa liên kết - cấu trúc và tính chát của các loại tinh thể. Vì. nguyên tử phàn tử là các hệ hạt vi mô nên lí thuyết ve cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học phải dược xây dựng trên cơ sỏ của cơ học lượng tử một ngành Vật li lí thuyết tương dối khó. vì vậy với dối tượng là sinh viên năm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.