tailieunhanh - Quản trị kế toán doanh nghiệp: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản trị kế toán doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | lu A t DOANH NGHIEP 2005 Can cil vao H ien pliap nude C ong hod xa hoi chii nghia Viet Nani nam 19 92 da duoc sUa doi. bo sung theo Nghi quyet so 51 2 0 0 1 Q H 10 ngay 2 5 thang 12 nam 20 01 ciia Quoc hoi khoa X ky hap thu 10 Luat nay quy dinh ve doanh nghiep. CHUONG I NHffNG QUY DjNH CHUNG Dieu 1. Pham vi dieu chinh Luat nay quy dinh ve viec thanh lap to chUc quan ly va hoat dong cua cong ty trach nhiem htfu han cong ty co phan cong ty hop danh va doanh nghiep tu nhan thuoc moi thanh phan kinh te sau day goi chung la doanh nghiep quy dinh ve nhom cong ty. Dieu 2. Doi titong ap dung 1 . Cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te. 2. To chUc ca nhan co lien quan den viec thanh lap to chi rc quan ly va hoat dong cua cac doanh nghiep. Dieu 3. Ap dung Lu t doanh nghiep Dieu ifo c quoc te va cac luat co lien quan 1. Viec thanh lap to chUc quan ly va hoat dong cua doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te ap dung theo quy dinh cua Luat nay va phap luat khac co lien quan. 99 2. Trudng hop dac thu lien quan den thanh lap. to chtfc ly va hoat dong cua doanh nghiep duoc quy dinh tai Luat khac thi ap dung theo quy dinh ciia Luat do. gt Truong hop Dieu ude quoc te ma Viet Nani la thanh vien co quy dinh khac vdi quy dinh cua Luat nay thi ap dung theo quy dinh cua Dieu ifdc quoc te. Dieu 4. Giai thich ttf nguf Trong Luat nay cac tii nguf dtfo i day diicrc hieu nhir sau 1 Doanh nghiep la to chiic kinh te co ten rieng. to lai san. ni tru sd gia 7. quot Von phap dinh la mifc von toi thieu pliai co theo quy rljnh ciia phap luat de thanh lap doanh nghiep. 8 . Von cd quyen hieu quyet quot la phan von gop hoac co phan theo do nguoi so hifu co quyen bieu quvet ve nhCfng van de tluioc tham quven quyet dinh cua Hoi dong thanh vien hoac Dai hoi dong co dong. 9. quot Co life quot la khoan loi nluian rong difOc tra cho moi co phan bang tien mat hoac bAng tai san khac tif nguon loi nluian giCf lai cua cong tv. 10 Thanh vien sang la quot la ngu oi gop von tham gia xay dung thong qua

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.