tailieunhanh - Quản trị kế toán doanh nghiệp: Phần 1

Tài liệu "Quản trị kế toán doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp; Đối tượng và phương pháp kế toán; Kế toán tài sản và nguồn vốn; Kế toán chi phí; Thiết lập thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định của chủ doanh nghiệp; Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | B ie n s o a n P G S .T S . V O V A N N H I D a i h o c k in h te T P .H C M KH TO AN D fN H CHO CHU DOANH NGHIEB i. M i. mm -IIf nh A x u a t b a n tA i c h in h KE TOA N DANH CHO CHU DOANH NGHIEP 1 Bien soan . Vo Van Nhi Dai hoc kinh te thanh pho Ho Chi Minh K E T O A N D AN H CHO CHU DOANH N G H IEP NHA XUAT BAN TAl CHINH LOfl NO I DAU Thong tin ke toan het sufc can thiet cho nha quan lv - tir mot cii a hang buon ban nho cho den 1 tap doan kinh tr co pham vi toan cau Tuy nhien de suf dung thong tin ke toan co hieu qua thi ngUofi duoc cung cap thong tin can phai co nhOfng kien thufc nhat dinh ve ke toan tren cac khla canh doi ti Ong noi dung phuong phap cung nhu kha nang doc hieu va phan tich thong tin ke toan. Tuy theo quv mo dac diem kinh doanh va yeu cau quan ly ma nha quan ly can co nhtifng hieu biet thich ufng ve ke toan. NhUng hau nhu diem giong nhau o cac nha quan ly la nhufng quyet djnh kinh doanh cua ho deu phai diia tren nhCTng thong tin huu ich do ke toan cung cap. Be giup cho cac chii doanh nghiep co quy mo nho va trung binh tiep can vo i ke toan dUo i goc do la mot cong cu cung cap thong tin nh m qua do co the hieu va suf dung du o c thong tin do ke toan cung cap. Chung toi bien soan cuon Ke toan danh cho chii doanh nghiep Hy vong cuon sach la tai lieu tham khao bo ich cho ngUo i su dung. Tac gia mong don nhan y kien dong gop cua ban doc. Chuong 1 OOI TU0NG VA PHIfflNG PHAP KE TOAN . Doi tu ofng ciia ke toan Bat ky 1 doanh nghiep du nho hay ldrn du hoat dong trong linh vUc kinh doanh nao di nufa de hoat dong dUo c deu phai nam giif mot khoi luo ng tai san nhat dinh. Qua trinh hoat dong cua doanh nghiep la qua trinh suf dung tai san. L im cho tai san van dong thay doi khong ngi ng nham dat duo c cac muc tieu do ra. Nhu vay viec luon co duoc thong tin ve tai san va sii van dong cua no se giup cho chu doanh nghiep loai tai san va sU van dong cua chting trong qua trinh hoat dong cua doanh nghiep. Co the liet ke 1 so loai tai san chu yeu cua .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.