tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học môn bóng rổ ở trường THPT Diễn Châu 4

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học môn bóng rổ ở trường THPT Diễn Châu 4" nhằm tìm hiểu thực trạng, điều kiện và thực tiễn giảng dạy nội dung bóng rổ ở lớp 12; Đề xuất và đưa ra một số bài tập, trò chơi thi đấu nhằm đạt hiệu quả cao trong giảng dạy môn bóng rổ cho học sinh lớp 12 ở trường THPT Diễn Châu 4. | SỞ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO TỈNH NGHỆ AN TRƢỜNG DIỄN CHÂU 4 - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Lĩnh vực Giáo dục thể chất TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC MÔN BÓNG RỔ Ở TRƢỜNG THPT DIỄN CHÂU 4 . Ngƣời thực hiện Phạm Hồng Phong Luyện Văn Hùng Giaó viên thể dục trường THPT Diễn Châu 4. Diễn Châu tháng 3 năm 2022 TT Nội dung Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lí do chọn đề tài 1 A 2. Điểm mới của đề tài 2 3. Nhiệm vụ phương pháp và tổ chức nghiên cứu 2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 5 I. Cơ sở lí luận cơ sở thực tiễn thực trạng của việc 5 thực hiện nội dung đề tài 1. Cơ sở lí luận 5 2. Cơ sở thực tiễn 6 3. Thực trạng của việc thực hiện nội dung đề tài 6 8 B II. Giải pháp Giải pháp Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học môn bóng rổ ở trường THPT Diễn Châu 4 8 1. Một số bài tập phát triển thể lực 14 2. Một số biện pháp phát huy tính tích cực và tính tự giác của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục môn bóng rổ trong Nhà trường 17 3. Mối liên hệ giữa các biện pháp 20 4. Kết quả thu được sau khi áp dụng các bài tập. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 20 I. Kết luận 20 1. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với công tác dạy 20 C học. 2. Nhận định về việc áp dụng sáng kiến kiến kinh nghiệm 21 khả năng mở rộng. II. Đề xuất và kiến nghị 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Bóng rổ là một trong những môn thể thao có tác dụng thúc đẩy phát triển toàn diện các tố chất vận động cho người tập như sức nhanh sức mạnh sức bền sức khéo léo và khả năng phối hợp vận động. Bóng rổ còn giúp cho học sinh phát huy được tính dũng cảm quyết đoán trong từng tình huống thi đấu và khả năng tư duy chiến thuật tinh thần đoàn kết của toàn đội. Phong trào bóng rổ tại các trường đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được phát triển mạnh mẽ. Hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo đều tổ chức giải bóng rổ học sinh sinh viên toàn quốc. Ngoài ra còn có các giải học sinh sinh viên của các khu vực do hội thể thao đại học các khu vực tổ chức. Tuy hiện nay chúng ta còn có .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.