tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho học sinh nam Bóng rổ lứa tuổi 16 - 18 trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho học sinh nam Bóng rổ lứa tuổi 16 - 18 trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2" nhằm nghiên cứu thực trạng lựa chọn và đánh giá các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam học sinh Bóng rổ lứa tuổi 16-18 trường THPT Quỳ Hợp 2 góp phần nâng cao hiệu quả tập luyện sức mạnh tốc độ cho học sinh nam THPT. | SỞ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2 - - NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO HỌC SINH NAM BÓNG RỔ LỨA TUỔI 16 18 TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỒNG TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ BẢY - PHAN VĂN HÂN ĐIỆN THOẠI 0931774899 - 0913476555 NĂM 2022 1 MỤC LỤC Mục Nội dung Trang lục Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Đối tượng nghiên cứu 2 5. Địa điểm nghiên cứu 2 6. Phương pháp nghiên cứu 2 Phần II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO HỌC SINH NAM BÓNG RỔ LỨA TUỔI 16 18 TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2. . Những vấn đề huấn luyện thể lực trong huấn luyện thể thao 4 . Huấn luyện thể lực chung 5 . Huấn luyện thể lực chuyên môn 6 . Quan điểm về sức mạnh tốc độ trong Bóng rổ 8 Các quan điểm chung về huấn luyện sức mạnh tốc độ 8 . Cơ sở lý luận của sức mạnh tốc độ 8 . Cơ sở chuyên môn để huấn luyện sức mạnh tốc độ 9 Đặc điểm tâm sinh lý của nam vận động viên Bóng rổ lứa tuổi 16 . 10 18 . Đặc điểm sinh lý 10 . Đặc điểm tâm lý 11 CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỬ DỤNG SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM BÓNG RỔ LỨA TUỔI 16 18 12 TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2. . Đặc điểm huấn luyện sức mạnh tốc độ trong Bóng rổ 12 2 Thực trạng sử dụng các kỹ thuật trong thi đấu của vận động viên . 13 Bóng rổ Thực trạng việc sử dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ . 16 cho nam Bóng rổ lứa tuổi 16 18 Trường THPT Quỳ Hợp 2 CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM BÓNG RỔ LỨA TUỔI 16 18 TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2 Nghiên cứu lựa chọn bài tập huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam 20 Bóng rổ lứa tuổi 16-18 Trường THPT Quỳ Hợp 2 . Các nguyên tắc lựa chọn bài tập. 20 Nghiên cứu lựa chọn bài tập huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam . 20 Bóng rổ lứa tuổi 16-18 trường trung học phổ thông Quỳ Hợp 2 Nghiên cứu lựa chọn Test đánh giá sức mạnh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.