tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật chuyền bóng cao tay cho học sinh trung học phổ thông

Mục đích nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật chuyền bóng cao tay cho học sinh trung học phổ thông" là trên cơ sở xây dựng và lựa chọn một số bài tập, nhằm nâng cao hiệu quả chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho học sinh trung học phổ thông Hoàng Mai và ứng dụng bài tập nhằm thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện thường xuyên và có chất lượng. Từ đó đem lại hiệu quả thiết thực về giáo dục thể chất mà trước hết là nâng cao thể lực cho học sinhh trong quá trình tập luyện. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG CAO TAY CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN THỂ DỤC Năm học 2021 - 2022 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG CAO TAY CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Họ và tên tác giả Nguyễn Đình Lâm Trịnh Thị Ngân Môn Thể dục Điện thoại 0838 328 678 - 0975800809 Năm học 2021 - 2022 2 MỤC LỤC TT Danh mục Trang 1 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 5 2 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 5 3 II. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐỀ 7 TÀI 4 III. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. 8 5 IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9 6 V. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TRANG THIẾT BỊ NGHIÊN 10 CỨU 7 PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 11 8 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 11 9 II. NỘI DUNG 14 10 III. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 30 11 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 32 12 I. KẾT LUẬN 32 13 II. KIẾN NGHỊ 32 3 DANH MỤC VIẾT TẮT TT Chữ cái viết tắt ký hiệu Cụm từ đầy đủ 1 ATP Enzyme adenosine triphosphate 2 TDTT Thể dục thể thao 3 GV Giáo viên 4 HS Học sinh 5 NT Nhóm trưởng. 6 Đ Đạt 7 CĐ Chưa đạt 4 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đất nước chúng ta bước vào thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển thì giáo dục thể chất trong nhà trường góp phần thực hiện mục tiêu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài . Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói tập thể dục bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước . Bác kêu gọi tôi muốn đồng bào ta ai cũng cố gắng tập thể dục và tự tôi ngày nào cũng tập . Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Xã hội chủ nghĩa thì con người là yếu tố quyết định mà sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Để có con người hoàn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.