tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số bài tập nâng cao kỷ thuật đập cầu chính diện môn cầu lông cho học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Anh Sơn 3

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số bài tập nâng cao kỷ thuật đập cầu chính diện môn cầu lông cho học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Anh Sơn 3" nhằm tìm hiểu một số bài tập nhằm hoàn thiện kỹ thuật đập cầu chính diện môn cầu lông cho học sinh lớp 11 Trường THPT Anh Sơn 3. | SỞ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN 3 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO KỶ THUẬT ĐẬP CẦU CHÍNH DIỆN MÔN CẦU LÔNG CHO HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ANH SƠN 3 Môn Thể dục Tác giả Lê Quyết Thắng Tổ Khoa học xã hội Số điện thoại Anh Sơn tháng 4 năm 2022 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO KỶ THUẬT ĐẬP CẦU CHÍNH DIỆN MÔN CẦU LÔNG CHO HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ANH SƠN 3 Môn Thể dục MỤC LỤC PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ . 2 1. Lý do chọn đề 2. Nhiệm vụ nghiên cứu. .3 . Nhiệm vụ 1. .3 . Nhiệm vụ 2. .3 3. Phương pháp nghiên cứu. .3 PHẦN II NỘI DUNG . 3 I. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .3 II. CƠ SỞ LÝ LUẬN .3 . Đặc điểm tâm sinh lý. .3 . Vị trí vai trò đánh giá trình độ tập luyện của học sinh. .6 . Cơ sở lý luận của giảng dạy kĩ thuật động tác. .6 . Đặc điểm kỹ thuật đang nghiên cứu kỹ thuật đập cầu . .7 III. CƠ SỞ THỰC 1. Thực trạng hiệu quả thực hiện kĩ thuật đập cầu trong môn cầu lông học sinh lớp 11 Của trường THPT Anh sơn 3. .8 2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các bài tập. .9 IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .12 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 27 luận . 27 nghị .27 . TÀI LIỆU THAM KHẢO . 28 CÁC DANH MỤC VIẾT TẮT TT VIẾT TẮT VIẾT THÀNH 1 TDTT Thể dục thể thao 2 THPT Trung học phổ thông 3 LVĐ Lượng vận động 4 SVĐ Sân vận động 5 GV Giáo viên 6 KT Kỷ thuật 7 HLV Huấn luyện viên 1 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài. Trong xu thế phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hiện nay có rất nhiều vấn đề cần quan tâm và giải quyết cụ thể. Một trong những vấn đề đó là nghành thể dục thể thao TDTT hiện nay vẫn chưa được phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới. Để phục vụ và đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đã sớm được đặt ra trong nhiều nghị quyết của Đảng và chỉ thị của Chính Phủ. Văn kiện Đại hội X của Đảng đã xác định . Đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao nâng cao thể trạng và tầm vóc của con người Việt Nam .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.