tailieunhanh - Bài giảng Luật thương mại quốc tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Luật thương mại quốc tế (Trường ĐH Thương Mại)

Bài giảng Luật thương mại quốc tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Luật thương mại quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm của Luật thương mại quốc tế; chủ thể của Luật thương mại quốc tế; nguồn gốc của Luật thương mại quốc tế; những nguyên tắc cơ bản của Luật thương mại quốc tế; . Mời các bạn cùng tham khảo! | LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Bộ môn Luật chuyên ngành GIỚI THIỆU MÔN HỌC Số tín chỉ 3 IO Giờ lý thuyết 36 Giờ thảo luận 09 Giờ tự học 90 Số bài kiểm tra 02 MỤC TIÊU Mục tiêu chung Trang bị cho sinh viên các kiến thức kỹ năng đáp ứng thực hiện công việc liên quan đến pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế giữa các quốc gia vùng lãnh thổ và giữa các thương nhân. Mục tiêu cụ thể Về kiến thức Về kỹ năng Về thái độ CHƯƠNG TRÌNH HỌC 4 Chương 1 Những vấn đề lý luận chung về LTMQT Chương 2 Các thiết chế thương mại quốc tế cơ bản Chương 3 Các Hiệp định thương mại đa phương trong khuôn khổ WTO Chương 4 Các thỏa thuận thương mại khu vực Chương 5 Giải quyết tranh chấp TMQT giữa các quốc gia vùng lãnh thổ giữa các quốc gia với thương nhân Chương 6 Pháp luật về Hợp đồng TMQT Chương 7 Pháp luật về Hợp đồng MBHHQT Chương 8 Pháp luật về thanh toán quốc tế và vận tải quốc tế Chương 9 Giải quyết tranh chấp TMQT giữa các thương nhân TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình LTMQT Đại học thương mại NXB Thống kê năm 2016 Bộ luật dân sự 2015 Luật thương mại 2005 Luật trọng tài thương mại 2010 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Các văn kiện pháp lý của WTO TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế 2004 Incoterms 2010 Công ước La Haye 1986 về luật áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUậN CHUNG VỀ LTMQT Nội dung chương 1 I. Khái niệm đặc điểm của LTMQT . Khái niệm - Hiện nay không có định nghĩa pháp lý về LTMQT Quan điểm 1 Luật thương mại quốc tế là một bộ phận của ngành luật Tư pháp quốc tế. Quan điểm 2 Luật thương mại quốc tế có thể được nhìn nhận dưới góc độ là một ngành luật độc lập bởi một số đặc thù. I. Khái niệm đặc điểm của LTMQT . Đặc điểm Tính thương mại Đối tượng điều chỉnh Tính quốc tế I. Khái niệm đặc điểm của LTMQT . Đặc điểm Theo nghĩa hẹp đây là một lĩnh vực pháp luật được hình thành từ sự kết hợp của nhiều ngành luật công pháp - tư pháp luật quốc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.