tailieunhanh - Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 11: Nghiệp vụ kế toán thuế

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 11: Nghiệp vụ kế toán thuế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lập bảng kê mua vào; lập bảng kê bán ra; khấu trừ thuế; tờ khai thuế; nộp thuế; . Mời các bạn cùng tham khảo! | NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ NỘI DUNG 1 Lập bảng kê mua vào 2 Lập bảng kê bán ra 3 Khấu trừ thuế 4 Tờ khai thuế 5 Nộp thuế 1. LẬP BẢNG KÊ MUA VÀO Mục đích Giúp đơn vị lập và in được bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào để nộp cho cơ quan thuế Các bước thực hiện 1. Vào nghiệp vụ Thuế chọn Lập bảng kê mua vào Thêm bảng kê thuế mua vào. 2. Phần mềm hiển thị Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào và tự động lấy lên các chứng từ hoá đơn mua vào trong kỳ. Chọn Kỳ lập bảng kê. Lưu ý Trên các chứng từ mua hàng hoặc phiếu chi chi tiền gửi đơn vị phải chọn nhóm hàng hoá Tích chọn các chứng từ lên dịch vụ thì phần mềm mới tự động lấy lên bảng kê bảng kê. hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào. 3. Nhấn Cất 2. LẬP BẢNG KÊ BÁN RA Mục đích Giúp đơn vị lập và in được bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra để nộp cho cơ quan thuế. Lưu ý Cần phải khai báo đầy đủ các thông tin hóa đơn Mẫu số hóa đơn Ký hiệu hóa đơn Số hóa đơn Có thể khai báo thông tin hóa đơn tại các màn hình - Hóa đơn - Phiếu thu - Thu tiền gửi - Phiếu chi - Chi tiền gửi - Chứng từ nghiệp vụ khác - Hàng bán trả lại 3. KHẤU TRỪ THUẾ Mục đích Giúp đơn vị khấu trừ thuế và hạch toán nghiệp vụ khấu trừ thuế. Các bước thực hiện 1. Vào nghiệp vụ Thuế chọn Khấu trừ thuế Khấu trừ thuế. 2. Phần mềm hiển thị màn hình Khấu trừ thuế. Anh chị chọn Kỳ tính thuế. 3. Nhấn Tiếp tục. Phần mềm hiển thị màn hình Khấu trừ thuế từ bảng kê mua vào bán ra. Lưu ý Kỳ tính thuế của bảng kê mua vào bán ra và khấu trừ thuế phải trong cùng một khoảng thời gian 4. Nhấn Tiếp tục để xem các Thông tin chung và thông tin Chứng từ của bảng Khấu trừ thuế. Hoặc có thể nhấn Khấu trừ thuế ngay tại màn hình trên. 4. TỜ KHAI THUẾ Mục đích Giúp đơn vị lập tờ khai thuế để có thể in tờ khai nộp cho cơ quan thuế. Các bước thực hiện 1. Vào nghiệp vụ Thuế chọn Tờ khai thuế. Nhấn Thêm. 2. Chọn Kỳ lập tờ khai. 3. Tại màn hình Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng phần mềm lấy lên các thông tin Giá trị HHDV Chưa có thuế và Thuế GTGT theo từng chỉ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.