tailieunhanh - Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 5: Nghiệp vụ tài sản cố định

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 5: Nghiệp vụ tài sản cố định. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản lý tài sản cố định trên phần mềm MISA 2020 (Không kết nối với ); khai báo tài sản cố định; ghi tăng tài sản cố định; ghi giảm tài sản cố định; đánh giá lại tài sản cố định; . Mời các bạn cùng tham khảo! | NGHIỆP VỤ TSCĐ 77 1. Quản lý TSCĐ trên phần mềm MISA 2020 Không kết nối với 1 Khai báo Tài sản cố định 2 Ghi tăng Tài sản cố định 3 Ghi giảm Tài sản cố định 4 Đánh giá lại Tài sản cố định 5 Điều chuyển tài sản cố định 6 Trích khấu khao tài sản cố định 7 Tính hao mòn tài sản cố định 8 Chuyển đổi loại TSCĐ theo thông tư 45 9 Báo cáo Khai báo TSCĐ Mục đích Giúp đơn vị khai báo danh sách các TSCĐ đang được sử dụng trong đơn vị vào đầu năm và các TSCĐ mua mới trong năm Bước 1 Nhập khẩu danh sách TSCĐ từ file excel Bước 2 Khai báo từng TSCĐ 79 Ghi tăng TSCĐ 1. Sau khi nhấn Cất thì phần mềm hiển thị thông báo chọn hình thức ghi tăng tài sản cố định. Anh chị chọn hình thức ghi tăng nhấn Có. Ví dụ Mua tài sản cố định qua chuyển khoản kho bạc 2. Nhập bổ sung thông tin Đơn vị trả tiền Đơn vị trả tiền Mục lục ngân sách. 3. Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời hệ thống sinh TK Có dựa vào thông tin tại tab Hạch toán thoả mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời 4. Nhấn Cất. Ghi giảm TSCĐ 1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định chọn Ghi giảm TSCĐ Ghi giảm 2. Khai báo chứng từ Ghi giảm tài sản cố định 3. Nhấn Cất. Đánh giá lại TSCĐ 1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định chọn Đánh giá lại Đánh giá lại. 2. Chọn Tài sản cần đánh giá lại. 3. Nhập thông tin Chứng từ. 4. Nhập Thông tin điều chỉnh. Hệ thống tự tính chênh lệch từ Thông tin điều chỉnh và Thông tin cũ. 5. Nhấn Hạch toán. Điều chuyển TSCĐ 1. Vào Nghiệp vụ Tài sản cố định Điều chuyển phòng ban. 2. Nhập Diễn giải. 3. Nhập thông tin Chứng từ. 4. Chọn mã tài sản cần điều chuyển sang phòng ban khác. 5. Chọn Đến phòng ban 6. Nhấn Cất. Trích khấu hao TSCĐ 1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định chọn Trích khấu hao TSCĐ Trích khấu hao TSCĐ. 2. Phần mềm đã lấy lên các chứng từ khấu hao tương ứng với từng tài sản. Nhập thêm thông tin MLNS. 3. Nhấn Cất. Tính hao mòn TSCĐ 1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định chọn Tính hao mòn Tính hao mòn 2. Kiểm tra lại thông tin trên ứng từ Hao mòn tài sản đó

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.