tailieunhanh - Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 2: Nghiệp vụ ngân sách

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 2: Nghiệp vụ ngân sách. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhận dự toán; rút dự toán thực chi; rút tạm ứng đã cấp dự toán; rút tạm ứng chưa cấp dự toán; cam kết chi; các nghiệp vụ kho bạc khác; báo cáo kho bạc; . Mời các bạn cùng tham khảo! | NGHIỆP VỤ NGÂN SÁCH 28 NỘI DUNG 1 Nhận dự toán 2 Rút dự toán thực chi 3 Rút tạm ứng đã cấp dự toán 4 Rút tạm ứng chưa cấp dự toán 5 Cam kết chi 6 Các nghiệp vụ kho bạc khác 7 Báo cáo kho bạc 1. Nhận dự toán Khi đơn vị nhận được quyết định giao dự toán đơn vị làm như sau Xem hướng dẫn chi tiết tại đây Nhận dự toán bổ sung Lưu ý Trường hợp dự toán bổ sung được giao đến Mục thì cần phải thiết lập cho phép Nhận dự toán chi tiết tới Mục tại Hệ thống Tùy chọn Tùy chọn của đơn vị Nghiệp vụ Kho bạc Các bước thực hiện 1. Tích chọn Bổ sung. 2. Khai báo thông tin về quyết định giao dự toán bổ sung. 2. Nghiệp vụ rút dự toán thực chi Rút dự toán In bảng kê kèm giấy rút mang ra kho bạc duyệt Chi từ dự toán thực chi Rút dự toán Rút dự toán tiền mặt 1 Rút dự toán tiền gửi 2 Rút dự toán chuyển khoản 3 Rút dự toán tiền mặt Các bước thực hiện nghiệp vụ Kho bạc chọn Rút dự toán Rút dự toán tiền mặt. chọn Thực chi. thông tin chung Chứng từ. MLNS Số tiền CTMT Dự án nếu có . 5. Nhấn Cất. 6. Nhấn Đồng ý để phần mềm sinh Phiếu thu. Rút dự toán tiền gửi Các bước thực hiện nghiệp vụ Kho bạc chọn Rút dự toán Rút dự toán tiền gửi. chọn Thực chi. thông tin Đơn vị trả tiền Đơn vị nhận tiền Chứng từ. MLNS Số tiền CTMT Dự án nếu có . 5. Nhấn Cất. 6. Nhấn Đồng ý để phần mềm sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi. Rút dự toán chuyển khoản kho bạc Các bước thực hiện nghiệp vụ Kho bạc chọn Rút dự toán Rút dự toán chuyển khoản. chọn Thực chi. thông tin Đơn vị trả tiền Đơn vị nhận tiền Chứng từ. MLNS Số tiền CTMT Dự án nếu có . 5. Nhấn Cất. 6. Nhấn Có để phần mềm sinh chứng từ tương ứng với hình thức đã chọn. In bảng kê kèm giấy rút mang ra kho bạc duyệt Trên các chứng từ Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi Chuyển khoản kho bạc nhấn In. In Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.