tailieunhanh - Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 1: Khai báo thông tin kế toán trong đơn vị

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 1: Khai báo thông tin kế toán trong đơn vị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khai báo hệ thống tài khoản; khai báo nguồn kinh phí; khai báo Loại Khoản; khai báo Phòng ban; khai báo cán bộ; khai báo khách hàng, nhà cung cấp; . Mời các bạn cùng tham khảo! | KHAI BÁO THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN TRÊN MISA 2020 NỘI DUNG Sau khi tạo mới dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA Tại màn hình Khai báo thông tin ban đầu 2020 hệ thống sẽ hiển thị màn hình Bắt đầu làm việc với MISA click vào thông tin cần khai báo. 2020. Nhấn Đóng để bắt đầu làm việc với phần mềm. 1. Khai báo hệ thống tài khoản Trong hệ thống tài khoản tài khoản 1111 có 2 cách theo dõi Cách 1 Nếu trên bảng cân đối đơn vị muốn theo dõi chi tiết theo từng quỹ tiền và trong sổ quỹ đơn vị cũng muốn chi tiết theo từng quỹ tiền thì tách tài khoản 1111 ra các TK con Cách 2 Nếu trên bảng cân đối đơn vị chỉ cần theo dõi số tổng của tài khoản 1111 nhưng trong sổ quỹ đơn vị muốn chi tiết theo từng quỹ tiền thì tài khoản 1111 tích theo dõi theo loại quỹ. 2. Khai báo nguồn kinh phí 1. Khai báo nguồn kinh phí 2. 2. Chuyển nguồn 3. Khai báo Loại Khoản Chỉ khai báo thêm Loại khoản nếu đơn vị có từ 2 Loại khoản trở lên. Các bước thực hiện 1. Chọn Loại khoản trên màn hình Khai báo thông tin ban đầu hoặc vào Danh mục Mục lục ngân sách Loại khoản. 2. Nhấn Thêm. 3. Nhập Mã Thuộc loại Tên. 4. Nhấn Cất. Lưu ý Không thể bỏ tích chọn tại ô Được sử dụng khi Loại khoản đã có số dư hoặc chứng từ phát sinh. 4. Khai báo Phòng ban Các bước thực hiện 1. Chọn Phòng ban trên màn hình Khai báo thông tin ban đầu hoặc vào Danh mục Phòng Ban. 2. Nhấn Thêm. 3. Khai báo Mã phòng ban Tên phòng ban Thuộc phòng ban Diễn giải nếu có 4. Nhấn Cất. 5. Nếu đơn vị không theo dõi TSCĐ theo phòng ban vui lòng khai báo một phòng ban là tên của đơn vị. 5. Khai báo cán bộ Các bước thực hiện 1. Chọn Cán bộ trên màn hình Khai báo thông tin ban đầu. 2. Nhấn Thêm. 3. Khai báo thông tin cán bộ theo các tab Thông tin chung Thu nhập thường xuyên Khấu trừ thường xuyên. 4. Nhấn Cất. Lưu ý Nếu cán bộ là thủ quỹ phải nhập thêm số CMND ngày cấp nơi cấp để sử dụng khi lập giấy rút dự toán tiền .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    60    0    29-06-2022
71    54    0    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.