tailieunhanh - Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính

Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp; qui định kế toán về lập và trình bày báo cáo tài chính; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 8 4 2020 CHƯƠNG 6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng - Nắm được tổng quan về BCTC Khái niệm phân loại tác dụng của BCTC doanh nghiệp - Nắm vững phương pháp lập và trình bày BCTC doanh nghiệp - Vận dụng để lập và trình bày BCTC doanh nghiệp độc lập 114 8 4 2020 CHƯƠNG 6 Tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp Phân loại báo cáo tài chính doanh nghiệp Qui định kế toán về lập và trình bày báo cáo tài chính Lập và trình bày báo cáo tài chính DN Lập và trình bày bảng cân đối kế toán Lập và trình bày báo cáo kết quả kinh doanh Lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ Lập và trình bày thuyết minh BCTC Tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp Phân loại báo cáo tài chính doanh nghiệp Qui định kế toán về lập và trình bày báo cáo tài chính 115 8 4 2020 Phân loại báo cáo tài chính doanh nghiệp Khái niệm Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin được xử lý bởi hệ thống kế toán tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo một hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tài chính vào các mẫu biểu do Nhà nước qui định thống nhất nhằm phản ánh và báo cáo tổng quát về tình hình tài sản nguồn hình thành tài sản tình hình và kết quả hoạt động SXKD tình hình lưu chuyển tiền tệ của DN trong một thời kỳ nhất định Phân loại báo cáo tài chính Theo nội dung kinh tế Báo cáo Báo cáo Thuyết Bảng kết quả lưu minh cân hoạt chuyển đối kế BCTC động tiền tệ toán kinh doanh 116 8 4 2020 Bảng cân đối kế toán là BCTC tổng hợp phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của DN tại một thời điểm nhất định. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là BCTC tổng hợp phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của DN trong 1 thời kỳ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Là BCTC tổng hợp phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của DN. Thuyết minh BCTC Là BCTC mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.