tailieunhanh - Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 5: Kế toán vốn chủ sở hữu

Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 5: Kế toán vốn chủ sở hữu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu quản lí và qui định kế toán vốn chủ sở hữu; phương pháp kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu; phương pháp kế toán các quỹ doanh nghiệp; phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu khác; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 8 4 2020 CHƯƠNG 5 KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng - Nắm được bản chất vốn chủ sở hữu khái niệm phân loại vốn chủ sở hữu trong DN - Nắm vững các quy định kế toán vốn chủ sở hữu trong DN - Nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến vốn chủ sở hữu trong DN 101 8 4 2020 CHƯƠNG 5 . Yêu cầu quản lí và qui định kế toán vốn chủ sở hữu Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán vốn chủ sở hữu Qui định kế toán vốn chủ sở hữu Kế toán vốn chủ sở hữu . Phương pháp kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu . Phương pháp kế toán các quỹ doanh nghiệp . Phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu khác . Yêu cầu quản lí và qui định kế toán vốn chủ sở hữu Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán vốn chủ sở hữu - Yêu cầu quản lí - Nhiệm vụ kế toán 102 8 4 2020 Qui định kế toán vốn chủ sở hữu Khái niệm Sản nghiệp của doanh nghiệp được xác định bằng hiệu số giữa tổng tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang nắm giữ và tổng nợ phải trả. Dưới góc độ kế toán sản nghiệp của doanh nghiệp chính là vốn chủ sở hữu. Theo VAS 01 vốn chủ sở hữu là giá trị vốn của doanh nghiệp được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị Tài sản của doanh nghiệp trừ - Nợ phải trả. Theo TT200 2014 TT BTC vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông thành viên góp vốn chủ sở hữu . Phân loại vốn chủ sở hữu a. Theo nội dung trong BCTC Vốn của các nhà đầu tư Thặng dư vốn cổ phần Lợi nhuận giữ lại Các quỹ Lợi nhuận chưa phân phối Chênh lệch tỷ giá Chênh lệch đánh giá lại tài sản 103 8 4 2020 Phân loại vốn chủ sở hữu b. Theo nguồn hình thành Vốn góp của các nhà đầu tư. - Với doanh nghiệp nhà nước Do ngân sách Nhà nước giao cấp cho doanh nghiệp. - Với công ty liên doanh Do các bên tham gia liên doanh đồng kiểm soát góp vốn. - Với công ty cổ phần Do cổ đông đóng góp bằng việc mua cổ phiếu. - Với công ty trách nhiệm hữu hạn Do các thành viên tham gia thành lập công ty .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
128    68    0    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.