tailieunhanh - Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 4: Kế toán nợ phải trả

Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 4: Kế toán nợ phải trả. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu quản lí và qui định kế toán nợ phải trả; kế toán các khoản nợ phải trả; phương pháp kế toán các khoản nợ vay; phương pháp kế toán nợ phải trả trong thanh toán; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 8 4 2020 Kế toán phân phối lợi nhuận Qui định phân phối lợi nhuận Phương pháp kế toán phân phối lợi nhuận SV tự nghiên cứu- Đề tài thảo luận CHƯƠNG 4 KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ 70 8 4 2020 MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng - Nhận biết và phân loại được nợ phải trả trong doanh nghiệp - Nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán nợ phải trả trong DN - Nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nợ phải trả DN CHƯƠNG 4 Yêu cầu quản lí và qui định kế toán nợ phải trả Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán nợ phải trả Qui định kế toán nợ phải trả Kế toán các khoản nợ phải trả Phương pháp kế toán các khoản nợ vay Phương pháp kế toán nợ phải trả trong thanh toán . Phương pháp kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi quĩ nghiên cứu KHCN Phương pháp kế toán dự phòng nợ phải trả 71 8 4 2020 Yêu cầu quản lí và qui định kế toán nợ phải trả Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán nợ phải trả Qui định kế toán nợ phải trả Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán nợ phải trả - Yêu cầu quản lý nợ phải trả - Nhiệm vụ kế toán nợ phải trả 72 8 4 2020 Qui định kế toán nợ phải trả Khái niệm nợ phải trả Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ những giao dịch những sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán bằng các nguồn lực của mình Qui định kế toán nợ phải trả Phân loại các khoản nợ phải trả Căn cứ vào nội dung kinh tế nợ phải trả trong DN gồm Nợ phải trả vay Nợ phải trả trong thanh toán Các khoản dự phòng phải trả Căn cứ vào kỳ hạn thanh toán nợ phải trả trong DN gồm Nợ phải trả ngắn hạn Nợ phải trả dài hạn 73 8 4 2020 Qui định kế toán nợ phải trả Quy định kế toán nợ phải trả. - Phải tổ chức kế toán theo dõi chi tiết nợ phải trả theo từng đối tượng phải trả theo nội dung khoản nợ phải trả theo thời hạn thanh toán. - Phải theo dõi cả về nguyên tệ và quy đổi theo VND đối với các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.