tailieunhanh - Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh

Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: qui định kế toán chi phí hoạt động kinh doanh; kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí hợp đồng xây dựng; kế toán chi phí ngoài sản xuất; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 8 4 2020 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2 ĐỐI TƯỢNG Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp Cấu trúc 3TC 36 9 Tæng qu t néi dung m n häc Chương 1 KÕ toán chi phÝ hoạt động kinh doanh Chương 2 Kế toán doanh thu ho t éng kinh doanh Chương 3 KÕ to n kÕt qu kinh doanh vµ ph n phèi LN Chương 4 KÕ to n nî ph i tr Chương 5 KÕ to n nguån vèn chñ së h u Chương 6 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 1 8 4 2020 Tài liệu TLTK bắt buộc 1. Giáo trình KTTC trường ĐHTM NXB Thống kê 2010 2. Hệ thống CMKT Việt Nam 3. Thông tư 200 2014 TT BTC BTC-NXB Tài Chính 2014 TLTK khuyến khích 1. Hệ thống CMKT Quốc tế 2. Kế toán tài chính Theo hệ thống kế toán Mỹ KERMIT NXB Thống kê 1994 Đặng Kim Cương dịch . 3. Kế toán tổng quát Pháp 4. Tạp chí kế toán 5. HTTP Ò tµi th o luËn 1. Kế toán chi phí doanh thu hợp đồng xây dựng 2. Kế toán các khoản phải trả 3. Lập BCLCTT theo phương pháp gián tiếp 2 8 4 2020 CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng - Nhận biết và phân loại được chi phí hoạt động kinh doanh CPHĐKD - Nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán CPHĐKD trong DN - Nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến CPHDDKD trong DN 3 8 4 2020 CHƯƠNG I Qui định kế toán chi phí hoạt động kinh doanh Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Kế toán chi phí hợp đồng xây dựng Kế toán chi phí ngoài sản xuất Qui định kế toán chi phí hoạt động KD a. Khái niệm Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. Theo VAS01 4 8 4 2020 Qui định kế toán chi phí hoạt động KD Chi phí hoạt động kinh doanh là những chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như giá vốn hàng bán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.