tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Những vấn đề chung về môn học kinh tế quốc tế

Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Những vấn đề chung về môn học kinh tế quốc tế có nội dung trình bày giới thiệu khái quát về môn học kinh tế học quốc tế, những đặc điểm mới của nền kinh tế tế giới, cơ sở hình thành và phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế, . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | KINH TẾ QUỐC TẾ International Economics Tài liệu tham khảo Tiếng Việt 1. Đỗ Đức Bình Nguyễn Thường Lạng chủ biên giáo trình KTQT NXB LĐ-XH 2002 Tiếng Anh 1. Dominick Salvatore International Economics Seventh Edition John Wiley amp Sons 2001. 2. Thomas amp Peter International Economics eleventh edition Irwin McGraw-Hill 2000. 1 Chương I Những vấn đề chung về môn học kinh tế quốc tế 1. Giới thiệu khái quát về môn học kinh tế học quốc tế 2. Những đặc điểm mới của nền kinh tế tế giới 3. Cơ sở hình thành và phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế 2 I. Giới thiệu khái quát về môn học kinh tế quốc tế tượng nghiên cứu của môn học Nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia Nghiên cứu những giao dịch kinh tế giữa các quốc gia Nghiên cứu những chính sách quy định các giao dịch kinh tế giữa các quốc gia 3 I. Giới thiệu khái quát về môn học kinh tế quốc tế 2. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp duy vật biện chứng Phương pháp thống kê Phương pháp mô hình hóa Phương pháp trừu tượng hóa Phương pháp kiểm soát bằng thực nghiệm Phương pháp suy diễn và quy nạp 4 I. Giới thiệu khái quát về môn học kinh tế quốc tế 3. Nội dung nghiên cứu của môn học Chương I Những vấn đề chung về KTQT Chương II Thương mại quốc tế và chính sách TMQT Chương III Đầu tư quốc tế Chương IV Cán cân thanh toán quốc tế và thị trường tiền tệ quốc tế Chương V Liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế 5 I. Giới thiệu khái quát về môn học kinh tế quốc tế 4. MQH giữa môn học KTQT với các môn học Kinh tế học và kinh tế học quốc tế KTQT được xây dựng trên cơ sở những nguyên lý cơ bản của kinh tế học KTQT sử dụng những phương pháp nghiên cứu cơ bản của kinh tế học KTQT liên quan đến nhiều môn KH khác như Lịch sử các học thuyết kinh tế Kinh tế phát triển Địa lý kinh tế thế giới 6 II. Những đặc điểm của nền kinh tế thế giới 1. Khái niệm về nền kinh tế thế giới Khái niệm về nền kinh tế thế giới Là tổng thể các nền kinh tế của các quốc gia Tác động qua lại thông qua phân công LĐQT và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.