tailieunhanh - Phát triển biosensor từ tế bào saccharomyces cerevisiae y486 mang phức hợp CPR-CYP3A4 và DIN7-GFP để thử nghiệm phát hiện hợp chất tiền ung thư

Mục tiêu của nghiên cứu này là tạo biosensor từ chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae Y486 được đồng biến nạp hai phức hợp promoter–gen là CYP3A4– CPR và DIN7–GFP. Kết quả cho thấy, protein tái tổ hợp đều được biểu hiện tốt ở tất cả các chủng biến nạp. Khối lượng phân tử của CPR và CYP3A4 tái tổ hợp lần lượt là 75 kDa và 56 kDa. Mời các bạn tham khảo! | Tạp chí Công nghệ Sinh học 19 1 185-196 2021 PHÁT TRIỂN BIOSENSOR TỪ TẾ BÀO SACCHAROMYCES CEREVISIAE Y486 MANG PHỨC HỢP CPR-CYP3A4 VÀ DIN7-GFP ĐỂ THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN HỢP CHẤT TIỀN UNG THƯ Nguyễn Thị Thu Huyền1 Bùi Văn Ngọc2 3 Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên 1 Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2 Học Viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Người chịu trách nhiệm liên lạc. E-mail bui@ Ngày nhận bài Ngày nhận đăng TÓM TẮT Trên thế giới và ở Việt Nam mỗi ngày đều có một lượng lớn các chất độc hại từ các hoạt động công nghiệp nông nghiệp sản xuất thực phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe thải ra môi trường. Trong đó nhiều hợp chất ngoại sinh bản chất là chất vô hại và không gây ung thư tiền ung thư nhưng khi vào cơ thể được hệ enzyme cytochrome P450 monoxygenase CYP chuyển hoá thành hợp chất nguy hại gây đột biến gen và có khả năng gây ung thư. Do đó việc phát triển công cụ phân tích sinh học để nhanh chóng xác định các hợp chất tiền ung thư sẽ có ý nghĩa rất lớn trong công tác an toàn thực phẩm và kiểm soát môi trường. Mục tiêu của nghiên cứu này là tạo biosensor từ chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae Y486 được đồng biến nạp hai phức hợp promoter gen là CYP3A4 CPR và DIN7 GFP. Kết quả cho thấy protein tái tổ hợp đều được biểu hiện tốt ở tất cả các chủng biến nạp. Khối lượng phân tử của CPR và CYP3A4 tái tổ hợp lần lượt là 75 kDa và 56 kDa. Enzyme CYP3A4 chỉ thể hiện hoạt tính chuyển hoá khi được biểu hiện cùng với CPR. Các hằng số động học Km Vmax Vmax Km của phức hệ enzyme CPR CYP3A4 lần lượt tương ứng là 3 2 µM 3 5 pmol pmol CYP min 1 1 μL pmol CYP min. Khi đồng biểu hiện phức hợp enzyme này với phức hợp DIN7- GFP trong tế bào chủng Y486 đã xác định được aflatoxin B1 trong khoảng 0 1 0 4 µM và benzo c phenanthrene trong khoảng 10-40 µM. Tuy nhiên biosensor này không phát hiện được sự có mặt của các hợp chất tiền ung thư khác như N-Nitrosodimethylamine ở tất cả các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.