tailieunhanh - Đánh giá sự xáo trộn môi trường nền đáy cửa sông Ba Lai bằng phổ sinh khối quần xã tuyến trùng sống tự do

Nghiên cứu này là một minh chứng cụ thể vai trò chỉ thị sinh học của phổ sinh khối quần xã tuyến trùng sống tự do trong quan trắc đánh giá chất lượng môi trường. Nhóm tác giả cũng đề xuất ứng dụng nghiên cứu phổ sinh khối của quần xã tuyến trùng vào đánh giá chất lượng môi trường vì những ưu việt đáng chú ý như tiết kiệm thời gian, không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao về phân loại học nhưng lại cung cấp thông tin hiệu quả và chính xác. | Tạp chí Công nghệ Sinh học 19 3 569-575 2021 ĐÁNH GIÁ SỰ XÁO TRỘN MÔI TRƯỜNG NỀN ĐÁY CỬA SÔNG BA LAI BẰNG PHỔ SINH KHỐI QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO Nguyễn Thị Mỹ Yến1 2 Trần Thành Thái1 Ngô Xuân Quảng1 3 Phạm Ngọc Hoài3 4 1 Viện Sinh học nhiệt đới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2 Đại học Ghent Vương quốc Bỉ 3 Học viện Khoa học và Công nghệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 4 Đại học Thủ Dầu Một Người chịu trách nhiệm liên lạc. E-mail ngoxuanq@ Ngày nhận bài Ngày nhận đăng TÓM TẮT Phổ sinh khối Biomass spectra là một đặc điểm chức năng quan trọng của quần xã sinh vật nhưng còn ít được quan tâm nghiên cứu. Trong bài báo này phổ sinh khối của quần xã tuyến trùng cửa sông Ba Lai được khảo sát tại sáu trạm giữa dòng được ký hiệu theo thứ tự BL1 đến BL6 theo hướng từ cửa biển vào. Kết quả cho thấy phổ sinh khối quần xã tuyến trùng dạo động từ -8 đến 1 khác nhau giữa các trạm nghiên cứu và sinh khối tại các phổ thấp nhất tại trạm BL4 thấp hơn 2 µg . Trạm BL4 có mật độ cá thể thấp nhất trong toàn bộ khu vực nhiên cứu sau đó đến trạm BL3. Sự xáo trộn trong trong phổ sinh khối và mật độ ở các trạm có vị trí ngay hai bên cống đập là BL3 và BL4 có thể do sự biến động trong chất lượng môi trường nền đáy cửa sông liên quan đến tác động của đập chắn. Nghiên cứu này là một minh chứng cụ thể vai trò chỉ thị sinh học của phổ sinh khối quần xã tuyến trùng sống tự do trong quan trắc đánh giá chất lượng môi trường. Nhóm tác giả cũng đề xuất ứng dụng nghiên cứu phổ sinh khối của quần xã tuyến trùng vào đánh giá chất lượng môi trường vì những ưu việt đáng chú ý như tiết kiệm thời gian không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao về phân loại học nhưng lại cung cấp thông tin hiệu quả và chính xác. Từ khoá Bến Tre chỉ thị sinh học Mê Kông phổ sinh khối trầm tích tuyến trùng MỞ ĐẦU 2019 trong đó có tuyến trùng là nhóm động vật không xương sống đáy cỡ trung bình phong phú Nằm trong hệ thống cửa sông Mê Kông cửa và đa dạng nhất Nguyen et al. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.