tailieunhanh - Nhân giống vô tính lan hài Đà Lạt (paphiopedilum x dalatense)

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của hai nhóm chất hữu cơ khác nhau: Nhóm khoai tây, chuối và nhóm tryptone, nấm men, peptone lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Hài Đà Lạt; ảnh hưởng của NAA và acid humic đến sự ra rễ in vitro đã được khảo sát. Mời các bạn tham khảo! | Tạp chí Công nghệ Sinh học 19 1 155-163 2021 NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH LAN HÀI ĐÀ LẠT PAPHIOPEDILUM X DALATENSE Trần Thái Vinh H Yon Niê Bing Đặng Thị Thắm Nguyễn Thị Thanh Hằng Vũ Kim Công Nông Văn Duy Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Người chịu trách nhiệm liên lạc. E-mail duynongvan@ Ngày nhận bài Ngày nhận đăng TÓM TẮT Lan Hài Đà Lạt Paphiopedilum x dalatense là một loài hiếm cho hoa to với màu sắc biến đổi và lá có những đường vằn với những đốm khảm đẹp khó thấy. Trong nghiên cứu này ảnh hưởng của hai nhóm chất hữu cơ khác nhau Nhóm khoai tây chuối và nhóm tryptone nấm men peptone lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Hài Đà Lạt ảnh hưởng của NAA và acid humic đến sự ra rễ in vitro đã được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường thích hợp cho sự hình thành và phát triển chồi cây là môi trường nuôi cấy MS bổ sung 100 g L chuối và 100 g L khoai tây 5 4 chồi mẫu 18 8 mm chồi 4 5 lá chồi 100 chồi sống hoặc môi trường nuôi cấy MS bổ sung 1 g L peptone 4 19 chồi mẫu 15 mm chồi 4 lá chồi và 92 chồi sống . Môi trường thích hợp cho sự tạo rễ in vitro lan Hài Đà Lạt là môi trường nuôi cấy MS bổ sung 1 mg L NAA 5 2 lá mẫu 4 6 rễ chồi 3 56 cm rễ 100 chồi hình thành rễ . Tỷ lệ ra rễ đạt 100 trên môi trường nuôi cấy MS bổ sung 2 mg L acid humic và số rễ chiều dài rễ đạt cao nhất 5 rễ chồi 5 5 cm rễ trên môi trường này. Kết quả nghiên cứu nhân giống in vitro lan Hài Đà Lạt góp phần bảo tồn và phát triển bền vững cũng như hướng tới việc nhân nhanh cây giống khỏe mạnh phục vụ thương mại hóa loài lan Hài quý. Từ khóa Acid humic bảo tồn in vitro lan Hài lan Hài Đà Lạt. MỞ ĐẦU thấy Averyanov et al. 2004 . Hiện nay các loài lan Hài đang bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng Chi lan Hài Paphiopedilum có khoảng 75 nên việc nghiên cứu nhân giống lan Hài cần được loài gồm nhiều loài lan quý hiếm được tổ chức chú trọng nhằm mục đích bảo tồn nguồn gen thực CITES công nhận và bảo vệ Yu et al. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    22    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.