tailieunhanh - Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 5.1 - TS. Hà Anh Tùng

Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương Chất thuần khiết, cung cấp cho người học những kiến thức như: Pha của chất thuần khiết; Quá trình hóa hơi đẳng áp; Cách xác định các thông số trạng thái của Chất thuần khiết. Mời các bạn cùng tham khảo! | Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Chương 4 Exergy Tự tham khảo Chương 5 Chất thuần khiết CTK _Phần 1 - Nóng chảy Đông đặc Pha của chất thuần khiết Quá trình - Sôi Ngưng tụ - Thăng hoa Quá trình hóa hơi đẳng áp Đồ thị T-v p-v Cách xác định các thông số trạng thái của CTK Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Pha của chất thuần khiết Định nghĩa Chất thuần khiết là chất có tính đồng nhất và ổn định về thành phần hóa học - Nhóm 1 có v gia tăng khi đông đặc H2O Phân loại - Nhóm 2 có v suy giảm khi đông đặc CO2 . Sự biến đổi pha của CTK p Điểm tới hạn p Điểm tới hạn Lỏng Lỏng Rắn Điểm 3 thể Rắn Điểm 3 thể Hơi Hơi NHÓM 1 H2O T NHÓM 2 CO2 T Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Ví dụ các quá trình biến đổi pha của NƯỚC p Lỏng Điểm tới hạn 1 2 3 4 5 Rắn Điểm 3 thể 1 2 3 Hơi T Nóng chảy Sôi RẮN Đông đặc LỎNG Ngưng tụ HƠI Thăng hoa Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Quá trình hóa hơi đẳng áp đồ thị T-v Vd xét quá Lỏng sôi trình gia nhiệt đẳng áp cho 1 kg nước Hơi quá nhiệt Hơi bão hòa ẩm Hơi bão Lỏng chưa sôi hòa khô Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Đồ thị p-v của quá trình hóa hơi đẳng áp p Lỏng chưa sôi Hơi bão hòa ẩm Hơi quá nhiệt 1 at 1 2 Lỏng sôi Hơi bão hòa khô v Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM p p K Điểm tới hạn p3 T 3 3 co p2 n st 2 2 x x 0 p1 c on x 1 1 st 1 v v Tại trạng thái hơi bão hòa ẩm p và T không đổi Để xác định 1 trạng thái nhất định của hỗn hợp LỎNG-HƠI ở trạng thái hơi bão hòa ẩm Æ khái niệm ĐỘ KHÔ x x 0 trạng thái lỏng sôi Gh Gh x 0 x 1 có v i s G Gl G h x 1 trạng thái hơi bão hòa khô có v i s Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Cách xác định các thông số trạng thái của CTK Hơi nước là khí thực Æ phải dùng BẢNG hoặc đồ thị để tính p Trạng thái nước Bảng 3 Phụ lục 2 nước chưa sôi Điểm 1 chưa sôi và hơi quá nhiệt 1 2 3 4 5 Trạng thái hơi bão Bảng 1 amp 2 Phụ lục 2 x x 0 hòa ẩm nước và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    69    0    08-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.