tailieunhanh - Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 1.2 - TS. Hà Anh Tùng

Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương Phương trình trạng thái của chất khí cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương trình trạng thái của chất khí; Nhiệt dung riêng của chất khí. Mời các bạn cùng tham khảo! | Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Chương 1 phần 2 Pt trạng thái của chất khí Phương trình trạng thái của chất khí Nhiệt dung riêng của chất khí Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Phương trình trạng thái của chất khí - Tại trạng thái cân bằng thực nghiệm và lý thuyết cho thấy f p v T 0 cho phép tìm thấy thông số thứ 3 khi biết 2 thông số kia Phương trình trạng thái khí lý tưởng Hỗn hợp khí lý tưởng Phương trình trạng thái khí thực Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Phương trình trạng thái khí lý tưởng Khí được xem là khí lý tưởng nếu thỏa mãn 2 điều kiện sau - Không có lực tương tác giữa các phân tử và nguyên tử - Không có thể tích bản thân phân tử Khí thực có thể xem là khí lý tưởng ở điều kiện áp suất khá thấp và nhiệt độ khá cao Mối quan hệ giữa các thông số p v T của khí lý tưởng đầu tiên được rút ra từ các kết quả thực nghiệm sau đó được chứng minh bằng lý thuyết nhờ thuyết động học phân tử Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Mô phỏng chuyển động của phân tử khí Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Boyle s Law 1662 pV constant constant temperature Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Charles Law 1776 oC t oC V constant constant pressure T Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Gay-Lussac s Law 1802 t oC p constant constant volume T Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Phương trình trạng thái khí lý tưởng Pt Clapeyron pv RT hay pV GRT trong đó - p N m2 áp suất tuyệt đối của khối khí đang xét - v m3 kg thể tích riêng của khối khí đang xét - V m3 thể tích của khối khí đang xét - T oK nhiệt độ tuyệt đối của khối khí đang xét - G kg khối lượng của khối khí đang xét - R J hằng số của chất khí đang xét Rμ 8314 Với μ là khối lượng phân tử của 1 kmol khí R μ μ đang xét vd μ của O2 là 32 kg của N2 là 28 kg vv. Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Ví dụ 1 xác định thể tích riêng của CO2 tại p 70 bar .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.