tailieunhanh - Bài giảng môn Lập trình Web: Phần 2.1 - TS. Trần Quang Diệu

Sau khi kết thúc phần học này, sinh viên có thể: Thiết kế trang web tĩnh, sử dụng HTML; Sử dụng CSS StyleSheet và Java Script. Mời các bạn cùng tham khảo! | LẬP TRÌNH WEB VỚI HTML TS TRẦN QUANG DIỆU 1 MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi kết thúc môn học này sinh viên có thể Thiết kế trang web tĩnh sử dụng HTML Sử dụng CSS StyleSheet và Java Script 2 HTML CĂN BẢN HTML Hyper Text Markup Language ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản Mỗi file HTML có đuôi .htm hoặc .html file văn bản chứa các thẻ đánh dấu markup tags . Thẻ đánh dấu này cho trình duyệt biết cách thể hiện trang web Soạn thảo file HTML Notepad Frontpage Dreamweaver 3 TRANG WEB HELLO WORLD Hello World This is my first homepage. Hello World 4 HTML ELEMENTS Mỗi tài liệu HTML là các file văn bản cấu thành từ các phần tử HTML HTML elements . Các phần tử này được định nghĩa bằng các thẻ HTML tags Thẻ HTML Mỗi thẻ được bao bởi 1 cặp dấu ngoặc nhọn VD Các thẻ HTML thường đi theo từng cặp một thẻ bắt đầu và một thẻ kết thúc VD và Thẻ HTML không phân biệt chữ hoa và chữ thường - gt thẻ tương đương Đoạn văn bản ở giữa thẻ bắt đầu và kết thúc chính là nội dung của phần tử HTML được định nghĩa bởi cặp thẻ đó 5 HTML ELEMENTS Hello World This is my first homepage. Thẻ bắt đầu Hello World Thẻ kết thúc Nội dung Hello World Chức năng hiển thị nội dung dưới dạng chữ đậm 6 CÁC THẺ HTML CƠ BẢN Thẻ tiêu đề Heading tags Thẻ Thẻ tiêu đề lớn nhất tiêu đề nhỏ nhất Thẻ đoạn văn bản Paragraph tags Thẻ Thẻ xuống dòng Line breaks tags Xuống dòng trong một đoạn Thẻ 7 CÁC THẺ HTML CƠ BẢN heading 1 heading 2 heading 3 heading 4 heading 5 heading 6 Paragraph 1 Hello World. This is the first paragraph Paragraph 2 Hello World. This is the second paragraph 8 THUỘC TÍNH CỦA CÁC THẺ HTML HTML attributes Thuộc tính của thẻ HTML Bổ sung các thông tin cho phần tử HTML HTML elements Khuôn dạng thuộc tính name value ví dụ align center Thường được đặt trong thẻ mở đầu 9 THUỘC TÍNH CỦA CÁC THẺ HTML Test HTML Attributes Paragraph 1 Line 1 Line 2 Paragraph 2 Line 1 Line 2 10 CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Các thẻ định dạng văn bản Các thẻ định dạng dữ liệu liên quan đến máy tính ngôn ngữ lập trình Các thẻ trích dẫn định nghĩa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.