tailieunhanh - Bài giảng môn Lập trình Web: Phần 1 - TS. Trần Quang Diệu

Bài giảng Lập trình Web: Phần 1 Giới thiệu tổng quan về Web, cung cấp cho người học những kiến thức như: Webpage – Website; HTML, XHTML, DHTML; Các ngôn ngữ lập trình web; Web Server – Web Browser – HTTP; Mô hình ứng dụng; Quá trình Request - Respone. | LẬP TRÌNH WEB TS. Trần Quang Diệu Email dieutq@ Nội dung môn học Phần 1. Giới thiệu tổng quan về Web Phần 2. HTML và JavaScript Phần 3. Phần 1. Giới thiệu tổng quan về Web 1. Webpage Website 2. HTML XHTML DHTML 3. Các ngôn ngữ lập trình web 4. Web Server Web Browser HTTP 5. Mô hình ứng dụng 6. Quá trình Request - Respone Webpage - Website Webpage Web là một hệ thống các văn bản có mối siêu liên kết bên trong với nhau interlinked hypertext documents được truy xuất thông qua hệ thống Internet. Webpage là một trang thông tin chứa văn bản text hình ảnh images phim videos và các đa phương tiện khác có mối siêu liên kết với nhau hyperlinks . Một trang web là một tập tin HTML hoặc XHTML được truy xuất thông qua giao thức HTTP. Webpage - Website Website Website là một tập hợp các trang web nằm trong một tên miền hoặc tên miền phụ trên WWW của hệ thống mạng Internet. Phân loại Website tĩnh chủ yếu giới thiệu thông tin Website động có sự tương tác với người dùng Webpage - Website HTML XHTML DHTML HTML HTML là viết tắt của HyperText Markup Language ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản . HyperText văn bản có thể kết nối đến văn bản khác. Sử dụng các thẻ để đánh dấu văn bản giúp trình duyệt xác định được cách biểu diễn trang web đến người sử dụng. Một tập tin HTML là một tập tin văn bản trong đó có chứa các thẻ đánh dấu. các tập tin này có phần mở rộng là .htm hoặc .html XHTML XHTML là viết tắt của eXtensible HyperText Markup Language ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng là ngôn ngữ đánh dấu tương tự ngôn ngữ HTML nhưng có cú pháp chặt chẽ hơn. XHTML được xem là thế hệ tiếp theo của HTML dựa trên chuẩn XML. DHTML DHTML là viết tắt của Dynamic HyperText Markup Language ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản động . Là ngôn ngữ dùng tạo ra trang web dựa trên sự kết hợp của nhiều kỹ thuật như ngôn ngữ HTML tĩnh ngôn ngữ kịch bản máy khách Javascript ngôn ngữ định dạng trình diễn Cascading Style Sheets CSS và Document Object Model DOM . DHTML cho phép người dùng thêm các hiệu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.