tailieunhanh - Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MIN Số 126 2007 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THựC HIỆN CÁC Dự ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định số 112 2006 NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16 2005 NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định số 111 2006 NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Căn cứ Nghị định số 209 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Căn cứ Nghị định số 99 2007 NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định số 93 2001 NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5587 SKHĐT-TTr ngày 11 tháng 09 năm 2007 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 2806 STP-VB ngày 24 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 mười ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 109 2005 QĐ-UBND ngày 20 tháng 06 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước Chỉ thị số 29 2002 CT-UB ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.