tailieunhanh - Quyết định số 1145/2005/QĐ-NHNN

Quyết định số 1145/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thực hiện đầu tư mua thiết bị và hàng hóa phục vụ in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1145 2005 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ MUA THIẾT BỊ VÀ HÀNG HÓA PHỤC VỤ IN ĐÚC TIỀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm luật năm 2002 Căn cứ Nghị định số 52 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Căn cứ Nghị định số 81 1998 NĐ-CP ngày 01 10 1998 của Chính phủ về in đúc bảo quản vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy tiền kim loại bảo quản vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện đầu tư mua thiết bị và hàng hóa phục vụ in đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định số 580 2002 QĐ-NHNN ngày 10 6 2002 cua Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị vật tư nguyên liệu phụ liệu và giải pháp kỹ thuật phục vụ quá trình in đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Quyết định số 42V2003 QĐ-NHNN ngày 05 5 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Quy chế thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị vật tư nguyên liệu phụ liệu và giải pháp kỹ thuật quá trình in đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 580 2002 QĐ-NHNN hết hiệu lực thi hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước và Giám đốc các doanh nghiệp in đúc tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . THỐNG ĐỐC Lê Đức Thúy QUY CHẾ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ MUA THIẾT BỊ VÀ HÀNG HÓA .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.