tailieunhanh - Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Số 40 2007 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bến Tre ngày 19 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI Dự ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước Căn cứ Quyết định số 171 2004 QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ Căn cứ Thông tư liên tịch số 44 2007 TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2955 TTr-STC ngày 16 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Định mức chi đối với các đề tài dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì phối hợp với các sở ban ngành có liên quan Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị và các lực lượng làm công tác khoa học công nghệ tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Điều 3. Các Ông Bà Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành . . tm. ủy ban nhân dân tỉnh CHỦ TỊCH Cao Tấn Khổng QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI Dự ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE Ban hành kèm theo Quyết định số 40 2007 QĐ-UBND ngày 19 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.